Professor

Jeanne Helene Boge

Arbeids- og kompetanseområde

 

Eg er professor i sjukepleie ved Master i klinisk sjukepleie, Høgskulen på Vestlandet (HVL).

UTDANNING: Eg er intensivsjukepleiar med mellomfag i filosofi, praktisk pedagogisk utdanning og mellomfag, hovudfag og doktorgrad i sjukepleievitskap.

FORSKING: Eg har initiert og leia ei rekkje studiar. Forskinga mi har hovudsakleg omhandla hygiene, kroppsleg reinsemd, sjukepleieutdanning og arbeidstilhøva i multikulturelle sjukeheimar. Studiane har vanlegvis hatt eit samfunnsvitskapleg og historisk perspektiv. Eg er med-redaktør i tidsskriftet Praxeologi og har vore fagfelle i ei rekkje tidsskrift. Dei siste 10 åra har eg vore ein del av forskingsgruppa Tjenesteforskning ved Senter for Omsorgsforskning Vest, HVL og forskingsgruppa Praxeologi ved Universitetet i Bergen (UIB). I begge forskingsmiljø arbeider ein hovudsakleg med eit samfunnsvitskapleg perspektiv på helse, sjukdom og sjukepleie.

PEDAGOGISK ERFARING: Eg har omfattande erfaring med utdanning-, vegleiing og sensurering på bachelor-, vidareutdannings-, master – og ph.d. nivå i sjukepleie.

OPPONENT/KOMMISJONSARBEID: Eg har vurdert fleire phD studiar, vore opponent og leiar for-/medlem av fleire kommisjonar som vurdert søkjarar til vitskaplege stillingar.

PASIENTNÆRE ERFARINGAR: Eg har arbeidd pasientnært i sjukeheim, heimesjukepleie, på intensiv, post operativ, akutt mottak og på Noregs fyrste smerteklinikk ved Haukeland sjukehus i Bergen.

Underviser i
 • Skriving av praxeologiske mastergradsoppgåver
 • Bourdieu sine teoriar med tilhøyrande analysestrategi, metodar og teknikkar
 • Bourdieu sine teoriar med tilhøyrande analysestrategi, metodar og teknikkar
 • Generell vitskapsteori/-filosofi, forskingsetikk, forskingsmetodar og -teknikkar
 • Hygiene
 • Kropplege vask og stell tenester
Forskar på
 • Hygiene
 • Toalettpraksisar
 • Kroppsvask
 • Arbeidstilhøva i multikulturelle sjukeheimar
 • Sjukepleiutdanning
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Bleier til vaksne

  (2023)
 • Har nasjonal eksamen auka kompetansen til nyutdanna sjukepleierar?

  (2023)
 • Har nasjonal eksamen i sjukepleie auka kompetansen til nyutdanna sjukepleiarar?

  (2023)
 • Kvifor gjennomfører norske styresmakter ein nasjonal eksamen i naturvitskaplege fag?

  (2023)
 • Kvifor gjennomfører norske styresmakter nasjonal eksamen i bachelor i sjukepleie?

  (2023)
 • Oppsummering av kunnskap om bleier til vaksne

  (2023)
 • Oppsummering av kunnskap om bleier til vaksne

  (2023)
 • Handhygiene som ikkje er i samsvar med nasjonale tilrådingar

  Boge, Jeanne Helene, Dagestad, Kjersti Hammersland (2023)
 • Praxeologisk studie om sykepleiers posisjon til antibiotikabruk

  Boge, Jeanne Helene, Edvardsen, Solveig (2023)
 • Sjukepleiar sine ernæringsråd ved Ulcerøs Colitt - eit historisk perspektiv

  Boge, Jeanne Helene, Mangerøy, Tone (2023)
 • Velferdsteknologi i Norske hjemmetjenester. En praxeologisk studie om statslige visjoner i møte med markedskrefter og kommunale realiteter

  Brandser Alvsåker, Yngvild, Petersen, Karin Anna, Fadnes Jacobsen, Frode, Boge, Jeanne Helene, Ågotnes, Gudmund (2023)
 • Dagkirurgi for økonomien sin del

  Dahl, Miriam Bjørndal, Boge, Jeanne Helene, Eide, Petrin Hege, Horne, Rolf (2023)
 • Hvordan det kan ha seg at noen på operasjonsstuen ikke bruker munnbind?

  Kristiansen, Elin Helene Fjell, Boge, Jeanne Helene (2023)
 • Sykepleiefagets tilnærming til pasienter med hydrocephalus i et praxeologisk, historisk perspektiv

  Kruhaug Haldorsen, Hilde, Sperre, Anette, Boge, Jeanne Helene (2023)
 • Den kroppslige pleiens lave posisjon i akademia

  Øvreås, Marte, Boge, Jeanne Helene (2023)
 • Bruk av tolk i sykepleiefaget. En praxeologisk analyse av sykepleier arkivet fra 1965-2021

  Ambrose, Charity Atim Fabio, Aarsand, Gunnlaug, Boge, Jeanne Helene (2022)
 • Obstipasjon hos intensivpasienten En praxeologisk analyse av posisjoneringer om obstipasjon hos den akutt - og kritisk syke pasienten i lærebøker i sykepleie

  Amookhteh, Armina, Bogsnes, Marthe, Boge, Jeanne Helene (2022)
 • Arkitektur og teknologi som avgrensar pleietrengjande sin tilgang til WC. Ein praxeologisk analyse av korleis konstruksjonar av private bustader og sjukeheimar strukturerer pleietrengjande sine toalettpraktikkar

  (2022)
 • Bør det vere meir vektlegging av praksis i sjukepleieutdanninga?

  (2022)
 • Video 1 om Praxeologi: Bourdieu og nokre av teoriane hans

  (2022)
 • Video 2 om Praxeologi: Praxeologisk vitskapsteori, ein praxeologisk analysestrategi, praxeologiske forskingsspørsmål og auto-sosioanalyse

  (2022)
 • Video 3 om Praxeologi: Praxeologiske dokumentanalysar

  (2022)
 • Video 4 om Praxeologi: Praxeologiske intervju og observasjonar

  (2022)
 • Intensivsykepleiere som arbeider ved intensivavdelinger til de blir pensjonister

  solli, Aleksandra, Boge, Jeanne Helene (2022)
 • Overvekt i et historisk perspektiv. En praxeologisk analyse av posisjoneringer om overvekt i lærebøker i sykepleie

  Vevle, Margit Sofie, Løvmo, Christine Tertnes, Boge, Jeanne Helene (2022)
 • Ivaretaking av sjukepleiaren: Ein praxeologisk studie om korleis lærebøker i sjukepleie har posisjonert seg om ivaretaking av sjukepleiar

  Andreassen, Lene, Boge, Jeanne Helene (2021)
 • Ivaretakelse av intensivsykepleieren: En praxeologisk studie om intensivsykepleieutdanningens posisjoneringer til ivaretakelse av intensivsykepleieren

  Bergseth, Astrid, Boge, Jeanne Helene (2021)
 • A praxeological approach to constructions of social science. Body wash and grooming is used as example

  (2021)
 • For mykje bleiebruk på sjukeheim

  (2021)
 • Kampen for sjukepleie som eit autonomt teoretisk fag

  (2021)
 • Karin Anna Petersen sin kamp for sjukepleie som eit autonomt teoretisk fag

  (2021)
 • Om å skrive praxeologiske mastergradsoppgåver

  (2021)
 • Tildekking av hår praktikker på operasjonsavdelinger Et praxeologisk perspektiv

  Losnegård Rognaldsen, Linn, Boge, Jeanne Helene (2021)
 • Bemanningspolitikk kan fremme smittespreiing

  (2020)
 • Bemanningspolitikk kan fremme smittespreiing

  (2020)
 • Konstruksjon av teori om toalettpraktikkar

  (2020)
 • Kroppslege vask og stell tenester. Ei oppsummering av kunnskap.

  (2020)
 • "Lite rom for samisk språk i sjukeheim"

  (2020)
 • Marie Boge (1929 -) Glimt frå kvardagen i Ekornåsvåg på Sunnmøre, ca 1930 - 1945. Intervjuet blei gjennomført av Jeanne Boge, dotter, ca 2010

  (2020)
 • Russiske kvinner i Nord-Noreg vert ikkje inkludert

  (2020)
 • TOALETTPRAKTIKKAR I KOMMUNALE PLEIETENESTER Relasjonar mellom pleietrengjande sine toalettpraktikkar og arkitektonisk og teknisk utforming av private bustader og offentlege sjukeheimar

  (2020)
 • Omsorg som glasur over ein medisinsk logikk i statlege føringar for norsk sjukepleieutdanning

  Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2020)
 • Dagkirurgi - en helsepolitisk effektiviseringsstrategi? En praxeologisk registrantanalyse av statlige føringer for dagkirurgi, 1995-2020 

  Dahl, Miriam Bjørndal, Boge, Jeanne Helene (2020)
 • Håndhygienen til den koordinerende operasjonssykepleieren på operasjonsstuen

  Eri,, Rikke Garcia, Boge, Jeanne Helene (2020)
 • MUNNBINDPRAKTIKKER VED KIRURGISKE INNGREP ET PRAXEOLOGISK PERSPEKTIV

  Kristiansen, Elin Fjell, Boge, Jeanne Helene (2020)
 • Barnekreftoverlevere med helseutfordringer i etterkant av sykdom og behandling:Distinksjonen fra profilert prioritert pasient og en legeoppgave - til kronisk syk og en Sykepleieroppgave. En dokumentanalyse med praxeologisk optikk av ulike posisjoners omtale av barn og ungekreftoverlevere fra tidsperioden 1979-2019.

  Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene, Blindheim Gaupås, Mari (2020)
 • Analyse av kvalitative data

  (2019)
 • Marginalization of Russian-born Nursing staff in Nursing homes. A Praxeological study from Northernmost Norway

  (2019)
 • Sykepleieutdanningen og RETHOS https://sykepleien.no/2019/10/hva-skal-ut-av-sykepleierutdanningen

  (2019)
 • The inferior position of the Sami Language in a bilingual Nursing home in Norway

  (2019)
 • Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter. Ein praxeologisk studie frå Noreg

  Boge, Jeanne Helene, Callewaert, Staf, Petersen, Karin Anna (2019)
 • Er RETHOS-varianten av sjukepleieutdanning ei yrkesfagleg utdanning eller ein bachelorgrad?

  Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2019)
 • Forhold som kan bidra til å forklare at intensivsykepleiere blir i yrket – en praxeologisk studie.

  Mathisen, Andrea, Boge, Jeanne Helene (2019)
 • Pårørende på intensiv En praxeologisk studie om relasjoner mellom sykepleiers bakgrunn og sykepleiers posisjonering i forhold til pårørendepraktikker i intensivavdeling.

  Stadheim, Ingvild, Boge, Jeanne Helene (2019)
 • Exclusion and inclusion of parents of hospitalized children in Norway in the period 1877–2017

  Sundal, Hildegunn, Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene (2019)
 • Baderom som ikkje er tilpassa sjukeheimsbebuar sin kropp

  (2018)
 • Baderom som ikkje er tilpassa sjukeheimsbebuarar sine kroppar

  (2018)
 • Disiplinering a la Foucault

  (2018)
 • Forhistorien til gapet mellom teori og praksis i sykepleiefaget, med utgangspunkt i Risjord (2010). Nursing Knowledge, kai 1

  (2018)
 • Foucault og disiplinering

  (2018)
 • Førebuingar og dokumentasjon ved søknad om forskingsmidlar

  (2018)
 • Gapet mellom teori og praksis i sjukepleiefaget, med utgangspunkt i Risjord (2010) Nursing Knowledge, kap. 2 & 3

  (2018)
 • Kva er omsorgsteori - og omsorgsforskning?

  (2018)
 • Negative attention against Russian-born Nursing staff, Northernmost Norway

  (2018)
 • Praxeologisk vitskapsteori

  (2018)
 • Russian and Finnish nursing staff’s language challenges in a nursing home in Finnmark

  Boge, Jeanne Helene, Munkejord, Mai Camilla, Grimsrud, Gro Marit (2018)
 • Pårørende i sykepleiefaget – «Fra ansvarsfraskrivende slektning til samarbeidspartner» Distinksjonen mellom betalt og ubetalt hjelp til hjemmeboende eldre En dokumentanalyse av sykepleiefaglige tidsskrift og lærebøker fra tidsperioden 1945-2017 om deres omtale av pårørendes posisjon analysert med en praxeologisk optikk

  Petersen, Karin Anna, Giske Holvik, Marianne, Boge, Jeanne Helene, Sortland, Oddrunn (2018)
 • Foreldre utfører mesteparten av pleien og omsorgen ved barns korte sykehusopphold

  Sundal, Hildegunn, Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene (2018)
 • Accessability to toilets

  (2017)
 • Fleksible bosteder med optimale bad.

  (2017)
 • Utfordringer ved tannpuss i sykehjem

  (2017)
 • The impact of bathroom design on privacy for users with spesial needs

  Boge, Jeanne Helene, Callewaert, Gustave Joseph Marie, Petersen, Karin Anna (2017)
 • Introduction

  Boge, Jeanne Helene, Høyen, Marianne, Lea, Kjersti, Petersen, Karin Anna, Ågotnes, Gudmund (2017)
 • Helsevesenet detaljstyres utenfra

  Holvik Giske, Marianne, Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2017)
 • Klinikkens didaktik i et professionspædagogisk perspektiv

  Højbjerg, Karin, Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene (2017)
 • Bachelor i Sykepleie må få ny rammeplan

  Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene (2017)
 • Always available

  (2016)
 • Ein kan visst bli sjuk av både for lite og for mykje kroppsvask

  (2016)
 • Norvegia, un posibil model in ingrijiri in comunitate

  (2016)
 • Norwegian Healthcare

  (2016)
 • Toilets that are not in accordance with old, disabled bodies

  (2016)
 • Trenger vi nasjonale prøver?

  (2016)
 • Ufunksjonelle baderom i sjukeheimar

  (2016)
 • Dei som ikkje kan seie nei

  Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2016)
 • Dei som ikkje kan seie nei

  Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2016)
 • Teori og praksis er to ulike logikkar.

  Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2016)
 • Uverdige forhold

  Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2016)
 • Muligheter og begrensninger ved analyser av sykepleiepraktikker i et Foucault-perspektiv

  Boge, Jeanne Helene, Storum, Hilde, Sundal, Hildegunn, Callewaert, Staf, Petersen, Karin Anna (2016)
 • Hverdagsrehabilitering byr på lite nytt

  Fæø, Stein Erik, Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2016)
 • Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia

  Sortvik, Wenche Margrethe, Boge, Jeanne Helene, Callewaert, Gustave Joseph Marie, Petersen, Karin Anna (2016)
 • Fra 1960-tallet har det blitt forventet at foreldre skal være inkludert i pleien av barn på sykehus

  Sundal, Hildegunn, Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene (2016)
 • Uniformspraktikker som distinksjonsmarkører Sykepleieruniformer i praktikken (Haukeland universitetssykehus) og teorien (Høgskolen i Bergen) slik de har materialisert seg gjennom lærebøker og forskrifter

  Tvedt, Anette, Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2016)
 • Biopolitikk

  (2015)
 • Studentar i forskingsprosjekt

  (2015)
 • Toalettvaner og bleiebruk på sykehjem

  (2015)
 • Tenkning i sykepleie om eksklusjon av foreldre ved barns innleggelse i sykehus

  Sundal, Hildegunn, Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene (2015)
 • Den personlige hygiejnes historie

  (2014)
 • Fråveret av velvereberøring i sjukepleiefaget

  (2014)
 • Funksjonaliteten til baderom i sjukeheimar

  (2014)
 • Søknad avslått, rett i søpla?

  Brandser, Yngvild Eline, Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene (2014)
 • Søknad avslått, rett i søpla?

  Brandser, Yngvild Eline, Petersen, Karin Anna, Boge, Jeanne Helene (2014)
 • Sjukepleiedokumentasjon - eit politisk perspektiv Ein dispositivanalyse av normene for sjukepleiedokumentasjon

  Storum, Hilde Karin, Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2014)
 • Inklusjon og eksklusjon av foreldre i pleie av barn innlagt på sykehus Analysene er historiske og nåtidige og har utgangspunkt i norske lærebøker i sykepleie, bilder, litteratur og andre dokumenter fra perioden 1877-2013, og intervju og observasjoner med foreldre og sykepleiere ved en barneavdeling i 2007

  Sundal, Hildegunn, Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2014)
 • Bakterieangst skaper farlige bakterier

  (2013)
 • Eit Foucaultsk perspektiv på kroppsvask

  (2013)
 • Et historisk og politisk perspektiv på kroppsvask i sjukepleie

  (2013)
 • Korleis kan det ha seg at me vaskar oss så ofte og omfattande?

  (2013)
 • Kunnskapsbsert legitimering av politisk interessante vaskepraksisar

  (2013)
 • Bodily cleanliness in modern nursing

  Boge, Jeanne Helene, Kristoffersen, Kjell, Martinsen, Kari Marie (2013)
 • Biologisk og humanistisk legitimering av politisk interessante vaskepraksisar

  (2012)
 • Den historiske og politiske bakgrunnen for notidige kroppslege vaskepraksisar

  (2012)
 • Hvem er dine favoritter? Intervju

  (2012)
 • Korleis kan det ha seg at det er så lite velvereberøring i sjukepleiefaget?

  (2012)
 • Korleis kan det ha seg at me vaskar oss så ofte og så omfattande?

  (2012)
 • Kroppsvask i sjukepleie

  (2012)
 • Kroppsvask i sjukepleie

  (2012)
 • Urin- og avføringspraksiser i sykehjem

  (2012)
 • Hygiene i 100 år

  (2011)
 • Kroppsvask i sjukepleie : eit politisk og historisk perspektiv

  (2011)
 • Politikerne styrer kroppsvasken

  (2011)
 • Politisk korrekt kroppsleg reinsemd

  (2011)
 • Politisk styring av kroppslig sykepleie

  (2011)
 • Politisk styring av kroppslig sykepleie

  (2011)
 • The politics of person centred hygiene

  (2011)
 • Kari Martinsen, Ridder av 1. klasse

  Boge, Jeanne Helene, Petersen, Karin Anna (2011)
 • Det gode stellet?

  (2010)
 • Det gode stellet?

  (2010)
 • Evidens og politikk

  (2010)
 • Forholdet mellom fag og politikk

  (2010)
 • Gjesteførelesar/festtalar for avgangsstudenter, bachelor i sykepleie

  (2010)
 • Historisk perspektiv på medisinske og naturvitenskaplige fag i sykepleieutdanningen

  (2010)
 • Kroppslege vaskepraksisar - frå oppleving til oppkomst

  (2010)
 • Omsorg for den samfunnsnyttige kroppen

  Boge, Jeanne, Kristoffersen, Kjell, Martinsen, Kari (2010)
 • Kari Martinsen si sjukepleieteking

  (2009)
 • Koplingar mellom kroppsvask og politikk

  (2009)
 • Kroppspleierelasjonen

  (2009)
 • Kroppsvask i sykepleien

  (2009)
 • Kroppsvask og politikk

  (2009)
 • Politisk kroppsvask (Radioprogram NRK Hordaland)

  (2009)
 • Politisk kroppsvask (Radioprogram NRK Hordaland))

  (2009)
 • Politisk kroppsvask (Radioprogram P1 Kveldsåpent))

  (2009)
 • Politisk kroppsvask (Radioprogram, NRK Hordaland)

  (2009)
 • Politisk kroppsvask (Radioprogram, P1 Norgesglasset)

  (2009)
 • Politisk kroppsvask (Radioprogram, P1 Norgesglasset)

  (2009)
 • Politisk kroppsvask (Radioprogram, P1 Norgesglasset)

  (2009)
 • Politisk kroppsvask (Radioprogram, P1, Kveldsåpent)

  (2009)
 • Politsik kroppsvask (Radioprogram, P1 Kveldsåpent)

  (2009)
 • Reine og lydige kroppar

  (2009)
 • Politikk styrer sjukepleiefaget

  Boge, Jeanne, Martinsen, Kari, Martinsen, Kari, Kristoffersen, Kjell (2009)
 • Kroppsvask i sjukepleia. PhD/Monografi

  (2008)
 • Politisk kroppsvask

  (2008)
 • Politisk kroppsvask (forskning.no)

  (2008)
 • Kritiske kommentarer til evidensbasert undervisning og praksis

  Boge, Jeanne Helene, Martinsen, Kari Marie (2006)
 • Er det kvalitative intervjuet ei vedkjenning?

  (2005)
 • Kva er forskningsintervju

  (2005)
 • Rituell konstruksjon av reine menn og kvinner

  (2005)
 • Produksjon av kunnskap og helse

  Boge, Jeanne Helene, Martinsen, Kari Marie (2005)
 • Kunnskapssynet i evidensbasert sjukepleie

  (2004)
 • Kva meiner Foucault med omgrepet konstruksjon?

  (2004)
 • Produksjon av kunnskap og helse

  Boge, Jeanne Helene, Martinsen, Kari (2004)
 • Uro kring evidens

  Boge, Jeanne Helene, Martinsen, Kari (2004)
 • Produksjon av kunnskap og helse

  Boge, Jeanne, Martinsen, Kari (2004)
 • Uro kring evidens

  Boge, Jeanne, Martinsen, Kari (2004)
 • Kunnskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie

  Martinsen, Kari, Boge, Jeanne Helene (2004)
 • Å leve med visshet om høy risiko for arvelig bryst - og eggstokkreft

  Eriksen, Overaa, Elin, Boge, Jeanne Helene (2003)
 • Kropp i det moderne, med inspirasjon av Foucault

  (2002)
 • Kropp, kjønn, pleie

  (2002)
 • Kroppspleie i eit kjønnsperspektiv

  (2002)
 • Menns fråvere i sjukepleia

  (2002)
 • Nyopererte, eldre pasientar vil vera mest mogeleg sjølvhjelpte, og bli pleia og massert av humoristiske, omsorgsfulle pleiarar

  Boge, Jeanne, Kristoffersen, Kjell (2002)
 • Bokomtale av Kari Martinsen si bok: "Øyet og kallet"

  (2001)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen

  (2001)
 • Fenomenologi og hermeneutikk

  (2001)
 • Kroppspleie, kjønn og makt

  (2001)
 • Kroppspleierelasjonen

  (2001)
 • Kvalitativt forskingsintervju

  (2001)
 • Menn og sjukepleie

  (2001)
 • Den kristne- og den verdslege sjukepleietradisjonen (45 min. x 3) Kari Martinsen sin sjukepleieteori (45 min.)

  (2000)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen

  (2000)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen

  (2000)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen

  (2000)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen

  (2000)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen

  (2000)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen

  (2000)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen

  (2000)
 • Krise og mestring Temadag ( 6 t) saman med Anne Solveig Iversen (høgskolelektor HiB)

  (2000)
 • Kroppsnær sjukepleie

  (2000)
 • Den kroppsnære pleierelasjonen;Pasientar sine opplevingar av pleie dei fekk som nyopererte. Hovudsfagsoppgåve

  (1999)
 • Smerteklinikkverksemd i Norge

  (1992)
 • Needs of high priority in Cancer. Poster og abstract i Pain, supplement nr. 5

  (1990)
 • Smerteklinikken på Haukeland

  (1988)
 • Høgprioriterte behov hos pasientar med kreft. Mellomfagsoppgåve

  (1988)
 • Sjukepleiaren si rolle ved smertebehandling. Førelesing/abstract i kurshefte på nordisk kongress: Kroniske smerter, Solstrand Fjordhotell, Os ved Bergen

  (1986)