Arbeids- og kompetanseområde

Utdanning: Cand.scient innan fagområdet fysikalsk kjemi ved UiB. Arbeid ved Høgskulen på Vestlandet: Studiekoordinator ved kjemiingeniørutdanninga. Undervisning med kompetanseområde innan fysikalsk kjemi, instrumentelle analysemetodar og analytiske teknikkar. Forsking (i mindre grad) med deltaking i to prosjekt.
Underviser i
  • KJE101 Instrumentell analyse
  • KJE104 Fysikalsk kjemi
  • KJE111 Analyseteknikk
  • KJE150 Bacheloroppgåve
Forskar på
  • Prosjekt: "Vasskvalitet, vassmengder, grenseverdiar og stress hjå laksefisk og andre artar."
  • RFF-prosjekt med Bergen kommune: "Utnytting av avfall frå marin matproduksjon til regional fornybar energi".
Forskargrupper