Arbeids- og kompetanseområde

Eg er ein kvartærgeolog som er interessert i avsetjingar frå brear, bredynamikk, rekonstruksjon av tidlegare breutbreiing, samt å forstå og kvantifisere prosessane som formar landskapet kring oss. Eg er for tida hovudsakleg tilknytt RAW-prosjektet, men også JOSTICE-prosjektet.

Forskingsinteressene mine femnar om:

 • Kvartærgeologi og fortidsklima
 • Glasial geologi og glasiologi
 • Klimaendringar og rekonstruksjon av fortidsklima frå forskjellige sedimentære arkiv
 • Geofarar
 • Geomorfologi
Underviser i
 • GE491 Bacheloroppgåve i geologi

 • NHR102 Natur, helse og rørsle

Forskar på
 • Brevariasjonar
 • Fortidsklima
 • Innsjøsediment
 • Fjordsediment
 • Lausmasseavsetjingar
Forskargrupper

Bre

Utvalde publikasjonar