Postdoktor

Marthe Gjerde

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er ein kvartærgeolog som er interessert i avsetjingar frå brear, bredynamikk, rekonstruksjon av tidlegare breutbreiing, samt å forstå og kvantifisere prosessane som formar landskapet kring oss. Eg er for tida hovudsakleg tilknytt RAW-prosjektet, men også JOSTICE-prosjektet.

Forskingsinteressene mine femnar om:

  • Kvartærgeologi og fortidsklima
  • Glasial geologi og glasiologi
  • Klimaendringar og rekonstruksjon av fortidsklima frå forskjellige sedimentære arkiv
  • Geofarar
  • Geomorfologi

Forskar på

  • Brevariasjonar
  • Fortidsklima
  • Innsjøsediment
  • Fjordsediment
  • Lausmasseavsetjingar

Forskargrupper

Bre

Utvalde publikasjonar