Personvernombod

Trine Anikken Larsen

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanning: 

Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2013). Masteroppgaven min omhandlet barns samtykkekompetanse i helseforskning. Jeg har også tatt enkeltemner innenfor samfunnsøkonomi. 

Arbeidserfaring: 

Etter studiene fikk jeg jobb som saksbehandler i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK vest). Jeg har også jobbet i forskningsseksjonen ved Det medisinske fakultet, UiB. Her jobbet jeg primært med forskerutdanning, men jeg var også involvert i arbeidet med internkontroll for forskning, samt oppfølging av helseforskningsloven og personopplysningsloven ved fakultetet. 

Jeg gikk deretter over i stillingen som seniorrådgiver ved seksjon for personverntjenester i Norsk senter for forskningsdata NSD. Her har jeg i hovedsak jobbet med personvern i forskning hvor jeg har vurdert forskningsprosjekter som skal behandle personopplysninger, samt holdt en del foredrag om NSDs tjenester og om implementeringen av nytt personvernregelverk.

Arbeidsoppgaver ved HVL: 

Jeg er ansatt som personvernombud for hele HVL. Hovedoppgavene vil være å kontrollere overholdelsen av personvernregelverket, blant annet ved å informere, gi råd og anbefalinger for å sikre etterlevelse av regelverket. Personvernombudet skal også bidra til å få oversikt over behandlingene av personopplysninger i virksomheten, i tillegg til å være et kontaktpunkt med Datatilsynet.