Administrasjonssjef

Trude Engebretsen

Arbeids- og kompetanseområde

Administrasjonssjefen leiar stabseiningen som løyser administrative oppgåver lagt til fakultetet innanfor områda økonomi, FoUi, HR og leiarstøtte. Administrasjonssjefen har også et delegert ansvar for økonomistyring i fakultetet og personalansvar for medarbeidarane i stabseininga, og rapporterer til dekan.

Administrasjonssjefen har mellom anna følgjande ansvarsområde:

-Ansvar for økonomiforvaltninga i fakultetet, herunder budsjett og økonomioppfølging

-Administrativt ansvar for dei oppgåvene innan FoUi og HR som blir lagt til fakultetet

-Ansvar for at fakultetet har eit godt system for leiarstøtte

-Utviklings-, utgreiings- og analyseoppgåver

-Saksførebuing for råd og utval i fakultetet

-Personalansvar for medarbeidarar i eiga eining

-Sikre god samhandling internt i fakultetet og med relevante einingar i fellesadministrasjonen

Jeg har jobbet i UH sektoren siden 1998 og kom til Høyskolen i Bergen (HIB) i 2014 fra SIU (nå DIKU) der jeg var økonomisjef i 7 år. Var kontorsjef ved Avdeling for helse- og sosialfag HIB fra 2016 til jeg i 2018 ble administrasjonssjef ved Fakultet for helse- og sosialvitskap. Jeg har en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI innenfor virksomhetsstyring og ledelse.