Døv og kvinne i et nytt land

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2021 - August 2024

Prosjektsamandrag

Prosjektet søker å forstå og få innsikt i døve kvinnelige innvandreres erfaringer med å etablere et liv i Norge, og har et spesielt fokus på læringsarenaen de er en del av ved kommunale introduksjonsprogram.

Prosjektet er teoretisk og metodologisk kvalitativt. Studien bygger på deltakernes tanker om situasjonen som utforskes, og prosjektet trekker veksler på Narratologi som metodologisk verktøy. I henhold til narrativ forskning har prosjektet en flermetodisk tilnærming til datainnsamling, der individuelle dybdeintervjuer og observasjoner i feltarbeid ved ulike introduksjonsprogram, brukes for å fremskaffe empiri. Målet er å bidra til økt kunnskap om situasjonen for denne minoriteten, ved å både undersøke deltakernes narrativer og konteksten de blir fortalt i.

Prosjektets foreløpige hovedproblemstilling er; Hvilke former for danning skjer når døve kvinner deltar på kommunale introduksjonsprogram, og hvilke faktorer påvirker danningsprosessene? 

Foreløpige forskningsspørsmål: 

Hva forteller døve, kvinnelige deltakere ved kommunale introduksjonsprogram om sin opplæringssituasjon, og hvilke faktorer sies å påvirke opplæringssituasjonen?

Hvilke erfaringer har døve kvinner med å etablere et nytt liv i Norge, og hva kan vi lære av disse erfaringene?

 

Metode

Prosjektet er en kvalitativ studie. Problemstilling med forskningsspørsmål besvares ved deltakende observasjon i feltarbeid ved kommunale introduksjonsprogram, samt individuelle dybdeintervjuer av deltakerne ved programmene.

I etterarbeidet inngår renskriving av feltnotater og transkribering av intervjuer. Disse dokumentene brukes i videre analyse, og analysen foretas etter en narrativ tematisk analyseprosess (paradigmatic analysis of narratives). Her settes deltakernes fragmenterte historier sammen og samordnes til en helhet som summert beskrives deltakernes opplevelse av tematikken som reises i problemstillingene.