Begrepet evidensbasert medisin: Kritisk standard og standardisert kritikk

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

November 2014 - September 2018

Prosjektsamandrag

Bakgrunn

Siden tidlig 1990-tallet har evidensbasert praksis (heretter: EBP) vært et sentralt og stadig mer anvendt begrep på stadig videre felter, og særlig innenfor helsefagene. PhD-prosjektet vil primært begrense seg til et fokus på EBP innen sykepleiefeltet.

Hovedattraksjonen ved begrepet er relativt åpenbar: Man kan identifisere en effektiv behandling på en pålitelig måte ved å bruke entydige kriterier. Tillitten til og bruken av kriterier er imidlertid et omdiskutert tema. Samtidig med at EBP har gjort seg gjeldende på stadig flere områder, har det også møtt stadig kritikk, ikke minst av vitenskapsteoretisk art. Det planlagte PhD-prosjektet vil fokusere på denne vitenskapsteoretiske kritikken.

Mens deler av kritikken fokuserer på nyanserte vitenskapsteoretiske poeng, er andre deler av kritikken mindre sensitiv for nyanseringer, og skaper et bilde av EBP som en ensrettet praksis som utelukkende forstår behandling ift. en naiv og positivistisk ”gullstandard”, uten å ta praktiske eller menneskelige hensyn. Et slikt bilde er karikert og overfladisk, og fører verken til produktiv debatt eller økt forståelse. Det er også tendens til at kritikken blir enveisrettet, og det på to måter: For det første er mye av kritikken svært lik, slik at mengden kritikk ikke nødvendigvis viser til en kvalitativ og differensiert kritikk. For det andre blir kritikken bare i mindre grad imøtegått av forsvarerne. Prosjektet vil undersøke grunnene til dette, og har som foreløpig arbeidshypotese at kritikken delvis er for teoretisk og fremmedartet, slik at den ikke blir forstått, og delvis at når kritikken blir forsøkt imøtegått, blir dette oversett av kritikerne. Dette gir grunnlag for å påpeke at debatten om vitenskapsteoretiske kritikken ikke er så saklig, saksorientert og effektiv som den burde være.  

Det er per dags dato ingen studier som fremlegger en systematisk oversikt over denne kritikken.

 

Mål

Det planlagte PhD-prosjektet har som mål å utvikle en slik oversikt. Prosjektet vil særlig fokusere på hva kritikken går ut på, og innunder dette: hvilke aspekter ved begrepet EBP som blir gjort til gjenstand for kritikk. Prosjektet vil belyse hvordan kritikken til en viss grad opererer med ulik forståelse av begrepet, og vil også vise til en del sentrale forskjeller mellom nasjonal og internasjonal kritikk. Belysning og diskusjon av denne kritikken danner endelig bakgrunn for prosjektets overordnede mål, som er å identifisere en ny og bedre rolle for filosofisk kritikk av EBP.

 

Sentrale spørsmål

  1. Klargjøring av begrepet evidensbasert praksis slik det brukes av i undervisning og i praksis
  2. Klargjøring og diskusjon av typiske trekk ved den nasjonale kritikken av evidensbasert praksis
  3. Klargjøring og diskusjon av typiske trekk ved den internasjonale kritikken av evidensbasert praksis
  4. Diskusjon av hvilke deler av kritikken som er berettiget og hva som er uberettiget
  5. Diskusjon og identifikasjon av grunnlaget for en ny og bedre rolle for vitenskapsteoretisk kritikk av EBP

 

Metode

Spørsmålene vil bli behandlet gjennom undersøkelse av sentrale definisjoner og lesninger av teoretiske diskusjoner omkring begrepet "Evidensbasert medisin" of "Evidensbasert praksis". Undersøkelsen begrenser seg ikke til  tekster skrevet av vitenskapsfilosofer, men fokuserer også på tekster skrevet av helseteoretikere og -praktikere.