Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2013 - November 2017

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

Prosjektsamandrag

Prioritering og fordeling av helsetjenester representerer flere og ulike utfordringer for velferdssystemer. I dette prosjektet foretar vi en tverrfaglig og empirisk forankret analyse av hvordan prioritering og fordeling av helsetjenester er regulert. Mer konkret utforsker vi hvordan prioritering av helsetjenester er regulert gjennom rettslige, politiske, økonomiske, administrative og faglige virkemidler. Hva er det konkrete innholdet og hensikten med de forskjellige instrumentene som regulerer fordeling og prioritering av helsetjenester? Produsere de tilsvarende tolkninger av relevante hensyn, kliniske utfall og sammenhengende begreper om rettferdighet? For å gjøre sammenligninger mulig konsentrerer vi oss om det hjertemedisinske feltet og retter særlig søkelyset mot fordelingsvirkninger for eldre og sosioøkonomisk vanskeligstilte pasienter.

Metode

Prosjektet er delt inn i tre moduler: I modul 1 gjør vi juridiske analyser av de rettskilder og rammeverk som regulerer tilgang til og fordeling av spesialisthelsetjenester og empiriske analyser av hvordan ulike aktører tolker og anvender den rettslige reguleringen. I modul 2 gjør vi både empiriske og normative analyser av politiske, byråkratiske og profesjonelle virkemidler generelt og særlig innenfor det hjertemedisinske feltet . I modul 3 foretar vi en sammenligning og samlet analyse av samspillet mellom de ulike instrumentene og hvordan de fungerer i sin helhet. Vi vil fokusere på hvilken betydning de har for rettferdig prioritering og fordeling av helsetjenester. Et bredt spekter av kompetanse og fagområder (juss og menneskerettigheter, filosofi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi, medisin) er representert i prosjektet. Det vil bli anvendt metodikk fra juss, samfunnsvitenskap, helseøkonomi og filosofi, og prosjektet vil dra nytte av så vel empiriske som normative tilnærminger og analytiske rammeverk.