Utdanningsaktørers konstruksjon og reproduksjon av maktrelasjoner i et kulturelt og sosialt mangfoldig samfunn

Lærere er viktige aktører for å skape utdanningsmuligheter for alle elever i et samfunn med økende sosialt og kulturelt mangfold. Prosjektet omhandler lærerprofesjon og interkulturell kompetanse og undersøker hvordan utdanningspolitiske aktører påvirker handlingsrommet læreren jobber innenfor.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2015 - August 2019

Prosjektsamandrag

Prosjektet relateres  til interkulturell utdanning og lærerprofesjon generelt, og læreres interkulturelle kompetanse spesielt. I prosjektet analyseres hvilke agencies som opprettes av/ i utdanningspolitikk og av lærere gjennom sin praksis, i implementasjonen av interkulturell utdanning. Politiske dokumenter og læreres refleksjoner rundt sin praksis blir undersøkt i et flernivå-perspektiv. Lærere har behov for og tar i bruk sin kompetanse  daglig i møtet med det sosiale og kulturelle mangfoldet i sine elevgrupper. Deres evne til å opptre varsomt og fornuftig i en sosial og kulturelt mangfoldig praksis, antas  å ha en stor innvirkning på elevens utdanning generelt og interkulturelle kompetanse spesielt. Lærere utgjør derfor, gjennom utøvelsen av sitt yrke, både et viktig bidrag til konstitueringen av det kulturelt og sosialt mangfoldige samfunn, så vel som elevenes pedagogiske prosesser. Selv om interkulturell kompetanse blir sett på som stadig viktigere i dagens globaliserte vergen, har empiriske utdanningsforskning så langt gitt lite oppmerksomhet til den praktiske implementeringen og læreres forståelse av interkulturell utdanning. Slik sett bidrar prosjektet, ikke bære til lærerutdanningsforskning, men også til den bredere diskusjonen om hvordan skape et mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn. Med tanke på behovet for å styrke sosial og kulturell inkludering i samfunnet gjennom å redusere barrierer for sosial ulikhet og mangel på kulturell anerkjennelse, vil det interkulturelle perspektivet innen utdanning og utdanningsforskning være av høy nasjonal, internasjonal og tverrfaglig relevans.

Metode

Diskursanalyse