Utvikling og implementering av nettbasert emne – en evalueringsstudie av MAMET 500

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap

Prosjekttype

Internt prosjekt

Prosjektperiode

Mai 2018 - Juni 2021

Prosjektsamandrag

Utdanning og undervisningsformer er hele tiden i utvikling for å sikre og heve kvaliteten, og er nødvendig i arbeidet med utviklingen og implementering av MAMET 500. Utdanning i Norge skal ha høy kvalitet, og det understrekes at digitale muligheter skal utnyttes for å sikre aktiviserende og varierte læringsformer (Kunnskapsdepartementet, 2017; s.14). Høyere utdanning er selv ansvarlige for utdanningskvaliteten, og det er derfor nødvendig med kunnskap om utdanningsaktiviteter og virkemiddel som genererer læring blant studentene. Evaluering og forskning på utdanning vil være nødvendige virkemiddel for å kunne vurdere utdanningskvaliteten (Kunnskapsdepartementet, 2017; s.15). For å sikre og fremme dybdelæring blant studentene, samt å kunne forbedre og utvikle emnet er det derfor nødvendig å evaluere MAMET 500.  Hensikten med studien er å forbedre kvaliteten på innholdet i emnet MAMET 500, og dermed øke studentenes måloppnåelse knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Ved å evaluere MAMET 500 vil vi kunne kartlegge i hvilken grad studentene har oppnådd kunnskaper og ferdigheter knyttet til emnet, samt i hvilken grad de klarer å anvende denne kunnskapen (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2015). Gjennom en evaluering av MAMET 500 vil vi kunne kartlegge ulike aspekter knyttet til læring og læring på nett.  Spørsmål vi kan få svar på er: 

  • I hvilken grad opplever og erfarer studenter læring på nett 

  • I hvilken grad bruker studenter og lærere læringsressursene tilgjengelig i emnet 

  • Kartlegge i hvilken grad studentene har oppnådd kunnskaper og ferdigheter knyttet til emnet (nivå og innhold) 

  • I hvilken grad anvender studentene kunnskap og ferdigheter tilegnet gjennom emnet i masteroppgaven 

  • Hvordan erfarer faglærere å undervise på nett 

  • Videreutvikling av MAMET 500 

  • Tekniske utfordringer 

  • Karakteristika for et nettstudium 

  • Karakteristika for nettstudenter 

En kartlegging og evaluering av MAMET 500 vil kunne gi oss kunnskap som setter oss i stand til å utvikle og forbedre emnet. Videre vil den kunnskapen som innhentes gjennom en slik evaluering kunne bidra til utvikling av andre nettbaserte emner og utdanninger, samt generere kunnskap om hvordan det er å lære og være lærer på nett.  

Metode

I denne evalueringsstudien vil vi gjennomføre en deskriptiv studie, med innsamling av både kvantitative og kvalitative data. Kvantitative data vil bli samlet gjennom spørreskjema, og innhentet via funksjonen brukerstatistikk knyttet til læringsanalyse i høgskolens egen læringsplattform (Canvas). Data knyttet til brukerstatistikk vil bli innhentet både fra lærere og studenter. Kvalitative data vil bli samlet gjennom fokusgruppe intervju, og dokumentanalyse. Kvalitative data vil bli samlet fra både studenter og lærere i MAMET 500.  

Gjennom å samle både kvalitative og kvantitative data vil vi kunne beskrive erfaringer knyttet til bruken av MAMET 500, samt innhente karakteristika ved emnet, og hvordan disse relaterer seg til hverandre. Ved å innhente informasjon som omhandler hvordan studenter og lærere har brukt emnet, samt hvordan de har erfart å gjennomføre et nettbasert emne vil vi få viktig informasjon om læring på nett, samt hvordan kvaliteten på emnet kan heves.

Utvalg og setting 

Studenter som har gjennomført emnet MAMET 500, og faglærere som har hatt emneansvar og undervisningsansvar i MAMET 500 vil bli invitert til å delta i evalueringsstudien. 

Studenter og lærere fra de ulike mastergradsutdanningene ved FHS vil bli rekruttert fra våren 2017 og frem til våren 2020. Det vil bli aktuelt å rekruttere deltagere umiddelbart etter at emnet er gjennomført, og på et senere tidspunkt i studiet ved innlevering av mastergradsoppgaven. Hensikten med å samle data rett etter gjennomføring av emnet og etter innlevering av mastergradsoppgaven er å kartlegge om studentene både har opparbeidet seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til emnet, samt at studentene klarer å anvende disse kunnskapene og ferdigheter i mastergradsoppgaven.

Studenten vil bli invitert til å delta i studien når de er på Campus, enten i Bergen, Haugesund, Stord eller Førde/Sogndal. 

Datainnsamling 

Studentene vil bli invitert til å svare på et spørreskjema, samt til å delta i fokusgruppeintervju. Spørreskjemaet inneholder kontinuerlige variabler presentert i en Likert-skala, hvor studentene kan krysse av på en skala fra «helt uenig» til «helt enig» på spørsmål knyttet til læringsutbytteoppnåelse, arbeidsomfang, og de ulike læringsressursene i MAMET 500. Gjennom en slik kartlegging av kvantitative data, vil vi få en oversikt over hvor stor grad studentene vurderer egen måloppnåelse av studiet, sett opp imot den totale tidsbruk og enkeltelementene i emnet.  

I tillegg til kvantitative data, vil vi samle kvalitative data gjennom fokusgruppeintervju. Både studenter og lærere vil bli invitert til å delta i fokusgruppeintervju. Studenter og lærere vil ikke bli blandet i disse intervjuene, da dette kan resultere i at deltagerne hindres i å snakke fritt.  

Dataanalyse 

Kvantitative data på kontinuerlig nivå vil bli presentert i gjennomsnitt og med p-verdi og konfidensintervall. Kategoriske data vil bli presentert i prosent og andeler. Data vil bli plottet og analysert i SPSS. 

Kvalitative data vil bli analysert gjennom en tematisk innholdsanalyse, hvor teksten blir kodet og kategorisert for å lage en objektiv og systematisk beskrivelse av innholdet.