Tverrprofesjonell samarbeidslæring

De ulike yrkesgruppene innen helse- og sosialfag yter tjenester til pasienter og brukere med sammensatte behov. Sammen skal alle profesjonene bidra til å løse komplekse problemstillinger gjennom sitt fags kunnskap.

Å starte et tverrprofesjonelt samarbeid allerede i studietiden er viktig for å utvikle den nødvendig samarbeidskompetansen som man trenger i arbeidslivet. Nye RETHOS- retningslinje for helse- og sosialfaglige utdanninger styrker kravet om tverrprofesjonell samarbeidslæring som del av utdanningene.

I fakultet for helse- og sosialvitskap vektlegges det at studentene utvikler ferdigheter i tverrprofesjonelt samarbeid og -kommunikasjon. Dette tilrettelegges i utdanningene gjennom:

Felles undervisning og samarbeidslæring på campus

På campus Bergen deltar studenter innen vernepleie, radiografi, fysioterapi, ergoterapi, sosialt arbeid, sykepleie og bioingeniør i felles undervisningsuker. Disse ukene fases ut med gamle studieplaner. Nye tiltak som kan omfatte samarbeid mellom noen utdanninger er under utvikling.

På campus Sogndal gjennomføres Tverrprofesjonell undervisning i samarbeid mellom BSV-utdanningene og barnehage-/lærerutdanningene. 

Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring

HVL har deltatt i utvikling av nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring i regi av UH-nett-Vest. Flere utdanninger har deltatt i pilotprosjekter, fullskala gjennomføring for sykepleierstudenter på Stord og BSV studenter i Sogndal er gjennomført, og tiltaket er nå tilgjengelig for utdanninger som ønsker å benytte dette.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring i simulering

Trening i tverrprofesjonell simulering pågår på flere campus.

I Bergen er dette blant annet prøvd ut som del av fellesuken 3 studieår, og som samarbeidstrening mellom radiograf-, sykepleier- og bioingeniørutdanningene med fokus på pasientsikkerhet

I Haugesund gjennomføres tverrprofesjonell simulering i samarbeid mellom medisinerstudenter (4.år/UiB) og sykepleiestudenter (3.år) i forbindelse med medisinsk og kirurgisk praksis. Hovedfokus er på systematisk klinisk undersøkelse av en pasient for å iverksette sykepleietiltak og behandlende medisinske tiltak.

Samarbeidslæring i praksis

I samarbeid med institusjonene hvor våre studenter har praksis, jobber vi med å legge til rette for tverrprofesjonelt studentsamarbeid under praksisstudiene.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS)

Dette er et samarbeid mellom HVL (FHS, FLKI, FIN), UiB, medisinsk fakultet og psykologisk fakultet, og Bergen- og Øygarden kommuner. Studenter fra helse- og sosialfaglige utdanninger i UiB, samarbeider med studenter fra HVL (i hovedsak campus Bergen) om korte samarbeidstiltak på flere praksissteder. TVEPS-praksis utvikles gradvis også på HVL-campus utenfor Bergen.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring i spesialisthelsetjenesten:

I Helse Førde er det tilrettelagt for samarbeid mellom studenter i medisin- og sykepleierutdanning som har samtidig praksis i medisinsk avdeling. Som del av Operasjon Bachelorpraksis utvikles det nå tilsvarende modeller på flere campus. Her legger vi til rette for at studentgrupper skal samarbeide tverrfaglig som del av praksis i spesialisthelsetjenesten. I Helse Fonna HF brukes et TPS informasjonsskriv som inviterer til ulike varianter av samarbeidslæring.

Prosjektsamarbeid i Sogndal:

Ved BSV utdanningene i Sogndal gjennomfører studentene prosjektsamarbeid etter oppdrag fra sosialtjenester i nærområdet. 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Internasjonale kurs:

HVL har i samarbeid med University of Western Cape (Cape Town), utviklet en nettstøttet videreutdanning i tverrprofesjonell samarbeidslæring som starter opp fra januar 2021. Dette kurset er så langt ikke tilrettelagt for studenter fra land utenfor Sør-Afrika.

Nasjonalt samarbeid:

Fakultet for helse- og sosialvitskap er også medlem i TPS-nettverket som er et nettverk for helse- og sosialfaglige miljøer ved norske universitet og høgskoler og deres praksisfelt. Nettverket ble etablert 13. mars 2013. Formålet med nettverket er mellom annet å bidra til kontakt, informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid mellom personer og miljøer som arbeider med tverrprofesjonelt samarbeid.

Internasjonale nettverk:

Fakultet for helse- og sosialvitskap er også med i NIPNET (Nordisk tverrprofesjonelt nettverk), som er et nettverk for de nordiske landene med tilsvarende formål som TPS-nettverket.

Som del av TVEPS samarbeidet deltar FHS i NORDPLUS finansiert nettverkssamarbeid initiert av Eksperter i team (EIT) ved NTNU. Nettverket arrangerer blant annet den årlig konferansen Its-21.

HVL deltar også i det europeiske COHEHRE nettverket, og tilbyr tverrprofesjonelle kurs i barnerehabilitering i Gent (mars/april uke 13/14) og i Lisboa (Setubal) (september, uke 37).