Lagringsguide

Lagring av data

Kommunikasjons- eller delingsverktøy og

Open

-Grøn

Intern

-Gul

Fortruleg

-raud

Strengt fortruleg

-svart

         

HVL e-post utan kryptering

Ja

Ja, med vilkår(1)

Nei

Nei

Zoom

Ja

Ja

Nei

Nei

Teams / Sharepoint

Ja

Ja

Nei

Nei

Teams / Sharepoint med særleg sikring

Ja

Ja

Nei

Nei 

Smarttelefon

Ja

Ja, med vilkår(3)

Nei

Nei

Privat e-post (Gmail, Hotmail o.l.)

Nei, med vilkår (1)

Nei

Nei

Nei

Datalagring og utveksling        

HVL-kontrollert filsystem eller godkjent fagsystem

Ja

Ja

Ja

Ja

OneDrive

Ja

Ja

Ja, med vilkår (2)

Nei

Filesender

Ja

Ja, med vilkår (4)

Nei

Nei

Personlege skytjenester
(Dropbox, Google Drive el.)

Nei

Nei

Nei

Nei

SILAF - Sikker Lagring Av Forskingsdata
(Forskingsserver)

Nei

Nei

Ja

Ja

HVL pc (lokal harddisk)

Ja

Ja, med vilkår (5)

Ja, med vilkår (4)

Nei

Privat pc

Ja

Nei

Nei

Nei

Minnepinne / ekstern harddisk

Ja

Nei

Nei

Nei

Minnepinne / ekstern harddisk - kryptert

Ja

Ja

Ja, med vilkår (6)

Nei

 1. Tilsette sin private e-post skal ikkje nyttast.
  Men tilsette ved HVL kan kommunisera med studentar eller navngivne samarbeidspartnarar sin private e-post.
 2. Raude data kan lagrast i OneDrive som er sikra av HVL IT slik at det vert stilt krav om fleirfaktor pålogging.
  Slike Teams / Sharepoint vert sette opp etter dataeigar si skriftlege vurdering av behov, behandlingsgrunnlag og risiko.
  Vurdering skal gjerast på nytt minimum ein gong i året.
 3. Unntak for studentar om ein følgjer retningsliner for bruk av privat eining (lenke til retningslinje)
 4. Gule data kan mellomlagrast i skytenester som er tilrettelagt for det og som lagrar data innanfor EØS-området. Det skal berre nyttast skytjenester som HVL tilbyr.
 5. Tilsette vert tilrådd å ikkje lagre data lokalt på PC, men i staden nytta Onedrive eller Teams/Sharepoint med to-faktor pålogging.
 6. Raude data kan unntaksvis lagrast på kryptert minnepinne eller kryptert ekstern harddisk som fyller krava som er gitt i retningslinene til HVL.
  Data skal ikkje mellomlagrast, lastast ned eller hentast ut til heimeområde eller andre lagringsstader som ikkje kan lagra raude data, men overførast direkte til HVL SILAF (forskningsserver).