Rutiner for praksisvurdering og innsending av vurderingsskjema

Informasjon til praksislærere og studenter ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

 

Hvordan levere inn praksisvurdering i Wiseflow?

Logg på Wiseflow

Studenten laster opp signert vurderingsskjema i Wiseflow innen innleveringsfrist. Det er viktig at alle sidene blir lastet opp. Innleveringsfila må være leselig og vi foretrekker at det lastes opp som PDF. Studenten må ta kontakt med praksisadministrasjonen ved FLKI via kontaktskjema dersom det er nødvendig med utvidet innleveringsfrist.

Dersom du trenger hjelp til innleveringa i Wiseflow, kan du se veiledning på nettsida om heimeeksamen og oppgaveskriving

Rutine ved fare for ikke bestått praksis

 1. Praksislærer informerer studenten så snart som mulig og fyller ut skjemaet "Varsel om fare for ikke bestått praksis" senest midtveis i praksisperioden. 
 2. Praksislærer følger rutiner beskrevet på side 2 i skjemaet. 

Rutine ved både bestått og ikke bestått praksis

 1. Praksislærer fyller ut sluttvurderingsskjemaet. 
 2. Praksislærer og student signerer sluttvurderingsskjemaet i sluttvurderingssamtalen og beholder ett eksemplar hver. 
 3. Studenten laster opp alle sider av sluttvurderingsskjema i Wiseflow fortrinnsvis som en PDF-fil siste dag i praksis og senest innen oppgitt frist. 
 4. Studenten kontakter praksiskoordinator ved HVL dersom det oppstår problemer med innlevering og ved behov for utvidet innleveringsfrist.

Rutine ved ikke bestått praksis

 1. Studenten skal som hovedregel ha fått varsel om fare for ikke bestått senest midtveis i praksisperioden 
 2. I tillegg til at studenten leverer sluttvurdering i Wiseflow skal praksislærer omgående sende vurderingsskjemaet til høgskolen etter avtale med praksiskoordinator. 
 3. Hele praksisperioden må tas om igjen. Studenten må gjennomføre ny praksisperiode neste gang denne blir arrangert ordinært. Dette kan få konsekvenser for studenten sin studieprogresjon.

Rutine ved utsatt praksis på grunn av gyldig fravær

 1. Praksislærer informerer praksiskoordinator om at studenten skal gjennomføre praksis utenom oppsatt praksisperiode.
 2. Studenten har ansvar for å avtale tidspunkt for utsatt praksis med praksislærer.
 3. Studenten informerer praksiskoordinator om når praksis fullføres.
 4. Praksiskoordinator gir individuell utvidet innleveringsfrist i Wiseflow.
 5. Studenten leverer sluttvurderingsskjema i Wiseflow.

Det kan ikke garanteres at studenten får tatt igjen manglende praksis inneværende studieår (f.eks ved for stort omfang av fraværet). Dette kan få ulike konsekvenser for studieløpet avhengig av gjeldende rammer for aktuell utdanning.

Rutine ved avbrutt eller ikke møtt praksis

Dersom studenten ikke møter i praksis eller avbryter før praksisperioden er ferdig, har dette samme konsekvens som ikke bestått praksis.

 1. Praksislærer gir beskjed til praksiskoordinator ved HVL så snart som mulig. 
 2. Praksislærer sender etter avtale med praksiskoordinator inn første del av sluttvurderingsskjemaet til praksiskoordinator ved HVL. Husk å krysse av for avbrutt eller ikke møtt og å signere skjemaet. 
 3. Praksis blir registrert som ikke bestått og studenten har brukt ett av to forsøk i praksis. Hele praksisperioden må tas om igjen.

Vurderingsskjemaer