Valgemner i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

I modul 2 vil undervisningen være tilknyttet valgte profilemner.

Søkere med relevant tilleggsutdanning har mulighet til å få godkjent inntil 30 studiepoeng av utdanningen som en del av masterstudiet i klinisk helse- og omsorgsvitenskap.

Relevant tilleggsutdanning er dermed en fordel, men ikke et krav. Informasjonen under retter seg mot både søkere med og uten relevant tilleggsutdanning.

Søkere med relevant tilleggsutdanning som gir grunnlag for innpass/fritak av valgemner

Søkere som kan dokumentere relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høyere grads nivå, kan bli innvilget innpass/fritak for inntil 30 studiepoeng av valgemnene i modul 2.

Det vil ikke bli foretatt forhåndsvurderinger om rett til innpass/fritak for hele/deler av modul 2, dette foretas etter opptak og innvilget studierett.

For at emner fra en relevant utdanning skal kunne godkjennes, må de bli vurdert som faglig jevngode og være dokumentert på mastergradsnivå.

Søkere uten relevant tilleggsutdanning

Søkere som ikke kan dokumentere relevant tilleggsutdanning som gir grunnlag for innpass/fritak av emner i modul 2, må avlegge totalt 30 studiepoeng valgfrie emner innen utgangen av 3. semester i utdanningen. Dette innebærer full studiebelastning i to av de tre første semestrene på utdanningen.

75 studiepoeng må være avlagt før en kan starte arbeid med masteroppgaven i 4. semester. Det er også mulig å utsette oppstart av masteroppgaven med inntil et år for å gjøre seg ferdig med valgemnene.

Søkere som blir innvilget studieplass, kan selv velge hvilke semestre som er aktuelle for dem å ta de valgfrie emnene.