Retningslinjer for godkjenning av årskurs i grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10 ved HVL

Godkjenning av emner som undervisningsfag eller skolerelevante fag i 5. semester

Studenter i grunnskolelærerutdanningene som tidligere har tatt 30 studiepoeng i et undervisningsfag eller skolerelevant fag, kan i 5. semester etter søknad få godkjent dette som fag 4 i GLU 1-7 eller fag 3
i GLU 5-10.

For emner som mangler praksis og/ eller fagdidaktikk, er det en forutsetning for
godkjenning at det kan tilrettelegges for gjennomføringen av dette.

 

Godkjenning av fag som fag 2 i GLU 5-10

Studenter i grunnskolelærerutdanningen for 5. - 10. trinn som tidligere har tatt 60 studiepoeng i et undervisningsfag, kan etter søknad få godkjent dette som erstatning for fag 2 i studiemodellen.

For emner som mangler praksis og/ eller fagdidaktikk, er det en forutsetning for godkjenningen at det kan tilrettelegges for gjennomføringen av dette.

 

Godkjenning av fag som fag 1 i 3. året i GLU 1-7 og 5-10

Studenter i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. og 5.-10. trinn som tidligere har tatt 60 studiepoeng, kan etter søknad få godkjent emner som undervisningsfag i skolen som fag 1 ved å bytte det opprinnelige fag 1 til fag 4 i GLU 1-7 og til fag 3 i GLU 5-10.

Studenter på GLU 5-10 som har fullført 30 studiepoeng norsk, matematikk og engelsk som fag 1, må fullføre til sammen 60 studiepoeng i disse fagene.