Å-MU101 Årsstudium musikk 1 emne 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, med fokus på å bygge opp studentens musikalske kunnskaper og ferdigheter. Studentene får anledning til å bli kjent med hverandre og musikken gjennom egne praktiske, utøvende og kreative prosesser. Ressursene i klassen legger grunnlag for videre musikalsk aktivitet, samt utvikling og refleksjon rundt egen musikalsk praksis. Det legges stor vekt på praktisk arbeid der de ulike delene av musikkfaget integreres. Det vil derfor være naturlig å arbeide med mange av de samme aktivitetene knyttet mot musisering, komponering og lytting i ulike emner. Emnet har også fokus på utvikling av studentens fagdidaktiske ferdigheter til bruk i grunnskolen gjennom opplæring i spill på instrument, samspill, sang, lytting og skaping. 

 

Faglig innhold:

  • instrumentalundervisning individuelt og i grupper
  • øvingslære og -metodikk
  • samspill
  • gehør/musikkteori
  • sang og akkompagnementstrening

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Kandidaten

har kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og kan sette dette i relasjon til grunnskolens musikkundervisning

har kunnskaper om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring, og om læreplanar i faget 

har kunnskap om ulike begrep og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk 

har kunnskap om sang og musikalsk repertoar for mellom- og ungdomstrinn. 

har kunnskap om stemmen og om ulike instrument til bruk i musikkundervisning i grunnskulen

Ferdigheter

Kandidaten

kan synge og bruke stemmen på varierte måter, kan akkompagnere, og kan uttrykke seg musikalsk på instrument og spille/synge sammen med elever og andre 

har grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk og kan relatere dette til grunnskolens praktiske kvardag

kan lede klassesang og prosesser i musisering, komponering og lytting

Generell kompetanse 

Kandidaten

kan reflektere over didaktiske sammenhenger i musikkfaget

har innsikt i musikken sin rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skulehverdagen og i et samfunn preget av mangfold

Krav til forkunnskapar

Forkunnskapskrav: Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsform:

Praktisk musikalsk og metodisk aktivitet i hel klasse, i grupper og individuelt, forelesninger og litteraturstudium. Det kreves at studentene kan arbeide selvstendig gjennom øving og egeninnsats.

Arbeidskrav

Obligatorisk frammøte og aktiv deltaking

Praktiske og skriftlege arbeidskrav vert definert i semesterplan.  Godkjent/ikkje godkjent. 

Vurderingsform

Praktisk eksamen med individuell vurdering.

Karakterskala: betått/ ikkje bestått

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt, samt nødvendig utstyr. 

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • Å-MU1A (1) - Årsstudium musikk 1a - Reduksjon: 15 studiepoeng
  • Å-MU115 (1) - Musikk 1a - Reduksjon: 15 studiepoeng