Å-SAM215 Samfunnsfag 1b

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Samfunnsfagstudiet omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Studiet skal kvalifisere til å kunne arbeide selvstendig med både fagspesifikke og didaktiske utfordringer.

Faget skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer samfunnsbevissthet og interesse for faget.

Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. Studentene skal arbeide med utvalgte geografiske områder, historiske epoker og ulike samfunnsfaglige områder. Faget skal bidra til kunnskap om samenes historie og situasjon som urfolk.

Arbeidet med samfunnsfag skal fremme studentens samfunnskompetanse og evne til å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Studenten skal også oppøve sin evne til å bidra til slik læring i grunnskolen.

Faget skal bidra til at studentene kan arbeide med de grunnleggende ferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig og kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy.

Innhold:

Samfunnsfag 1b omfatter like deler geografi, historie og samfunnskunnskap. I geografi vektlegges geografiske hovedtrekk globalt, regioner utenom Europa generelt, og de nye vekstregionene særskilt. I historie står konflikter og samfunnsendring fra antikken fram til i dag sentralt. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbytte

Kunnskapskrav

Studenten:

 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk, rettsvesen og økonomi
 • har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
 • har kunnskap om ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge fra foreningstiden til i dag
 • har kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
 • har kunnskap om arbeidsliv og verdiskaping
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • har kunnskap om ungdoms historieforståelse og historiebruk

Ferdigheter

Studenten:

 • kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen og bidra til at elevene kan forholde seg kritisk til digitale medier
 • kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige metoder
 • kan lede elever i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elevene
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • har innsikt i barns og ungdoms forståelse av faget

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Det blir gitt innføringsforelesninger med utgangspunkt i pensumlitteratur. Dette følges opp med oppgaver og diskusjoner underveis. Det legges vekt på at studentene tar aktivt del og bidrar til et levende og skapende studiemiljø.

Noe undervisningsaktivitet vil legges utenfor campus. Dette kan eksempelvis være besøk på museum eller ekskursjoner i nærmiljøet. Det må påregnes at disse aktivitetene vil kreve egenbetaling i form av inngangspenger, transportutgifter osv.

Arbeidskrav

Skriftlige og muntlige arbeidskrav

Alle arbeidskrav spesifiseres i semesterplanen 

Vurderingsform

Individuell skoleeksamen, 6 timer.

Fagleg overlapping

 • LU2-SAMF215 (1) - Samfunnsfag 1b - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU1-SAMF215 (1) - Samfunnsfag 1b - Reduksjon: 15 studiepoeng