Hopp til innhald

LUPEKI401 Vitenskapsteori og metode

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gir inngående innsikt i vitenskapsteori, forskningsmetode, forskningsdesign, relevante målemetoder og dataanalyser. Emnet skal gi studentene grunnlag for å lese, tolke og kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur og gjennomføre et selvstendig og vitenskapelig masterarbeid senere i studiet. Akademisk skriving vil være en del av emnet.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten  

 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske retninger 
 • har brei kunnskap om sentrale forskningsmetoder og målemetoder innenfor skole, kroppsøving og idrettsfag 
 • har inngående kunnskap om forskningsdesign 
 • har brei kunnskap om forskningsetikk 
 • har brei kunnskap om akademisk skriving 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan analysere og kritisk drøfte akademiske tekster  
 • kan formulere forskningsspørsmål og relatere disse til aktuelle forskningsmetoder og forskningsdesign 
 • kan benytte relevant teknologisk verktøy for datainnsamling  
 • kan analysere data 
 • kan gjennomføre litteratursøk og benytte relevant litteratur/teori 

Generell kompetanse 

Studenten  

 • kan kommunisere skriftlig og muntlig på et analytisk og kritisk nivå 
 • kan drøfte forskningsetiske problemstillinger 
 • kan benytte vitenskapelige begrep og bruke disse i faglige resonnement 
 • kan analysere og reflektere kritisk over forskningsbasert kunnskap og ulike kunnskapssyn relevant for skole, kroppsøving og idrettsfag  
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innen kroppsøving og/eller idrettsfag og behersker fagområdets uttrykksformer  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LUPEKI204 FOU-oppgave: Den forskende lærer 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i emnet er i stor grad knytt til forelesinger, gruppe- og individuelt arbeid. Emnet inneholder teoretiske timer med fokus på studentaktive læringsformer. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Gjennomført kurs i statistikk og dataanalyse som skal gi studentene kunnskap om hvordan forskningsdata analyseres 
 • Godkjent oppgave i kvalitativ og kvantitativ dataanalyse som skal gi studentene kompetanse om analyser og evne til å reflektere kritisk over forskningsbasert kunnskap og ulike kunnskapssyn relevant for skole, kroppsøving og idrettsfag 

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, seks timer. 

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler