Hopp til innhald

LUPEKI402 Kroppsøving, idrett og samfunn

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på kroppsøving og idrett i et bredt samfunnsvitenskapelig perspektiv. Undervisningen vil legge vekt på kroppslig og bevegelsesmessig sosialisering og danning både i kroppsøving, idrettsfag og innen idretten.  Emnet stimulerer til kritisk refleksjon omkring skole og idrett. Historiske og filosofiske perspektiver på skole og idrett, samfunn og danning belyses også. Videre drøftes ulike perspektiv på kropp og helse.

Studentene skal i tillegg tilegne seg inngående kunnskap om et selvvalgt tema. Gjennom arbeid med selvvalgt tema skal studentene kunne reflektere over tema relatert til kroppsøvings- og idrettsfagets egenart, fagets rolle og muligheter i tverrfaglig undervisning samt tverrsektorielt samarbeid.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om og kan reflektere kritisk over fagets rolle relatert til ulike kroppsideal- og helseperspektiver i samfunnet
 • har inngående kunnskap om et valgt tema og muligheter for tverrfaglig undervisning og tverretatlig samarbeid
 • har brei kunnskap om både samfunnsvitenskapelige og naturvitenskaplige perspektiv på kroppen i bevegelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter med utgangspunkt i valgt tema knyttet til praksis
 • kan legge til rette for tverrfaglig undervisning og arbeide tverretatlig
 • kan identifisere spesielle behov blant barn og unge, som for eksempel tegn på mobbing, seksuelle overgrep og vold
 • kan gjøre rede for og drøfte problemstillinger og etiske perspektiv innen kroppsøving og idrett

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere og diskutere faglige problemstillinger som angår idretten, kroppsøving og idrettsfag i skolen, både med aktører i og utenfor skoleverket
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innen kroppsøving og/eller idrettsfag og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan analysere og reflektere kritisk over forskningsbasert kunnskap relevant for skolen, kroppsøving og idrettsfag i skolen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LUPEKI102 Bevegelsesaktiviteter I og kroppslig læring

LUPEKI104 Friluftsliv I og bevegelsesaktiviteter II

LUPEKI202 Idrettsaktiviteter I og bevegelsesaktiviteter II

LUPEKI203 Treningslære i skolen

Undervisnings- og læringsformer

Det er i stor grad lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg vil det bli gjennomført forelesninger, individuelt- og gruppearbeid. Det blir satt opp obligatoriske seminarer hvor studenten skal presentere selvvalgt tema. Selvvalgt tema og selvvalgt pensum til tema skal være godkjent av emneansvarlig. Digitale hjelpemidler skal benyttes i presentasjonen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning (seminarer) der studenten skal kunne formidle omfattende selvstendig arbeid innen kroppsøving og/eller idrettsfag og beherske fagområdets uttrykksformer
 • fremlegg av selvvalgt tema for medstudenter hvor studenten analyserer og reflekterer kritisk over forskningsbasert kunnskap relevant for skolen, kroppsøving og idrettsfag i skolen.
 • Seminar med medstudenter: Studentene kan på et høyt faglig nivå kommunisere og diskutere faglige problemstillinger som angår idretten, kroppsøving og idrettsfag i skolen

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 5 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler