Hopp til innhald

LUPEKI404 Idrettsaktiviteter 2 og friluftsliv

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet har et hovedfokus på de praktiske og estetiske læringsprosessene og hvordan de bidrar inn i skolens læringsarbeid som helhet. Emnet er didaktisk forankret i gjeldende læreplaner med fokus på grunnskole og videregående opplæring. Studenten skal i løpet av emnet utvikle praktiske ferdigheter og tilegne seg teoretisk kunnskap i idretts- og bevegelsesaktiviteter og friluftsliv som gir kompetanse til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg og eksklusjoner som også inkluderer overnatting. Et gjennomgående tema vil være hvordan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø. 

Det er lagt opp til overnattingsekskursjon med fokus på ferdsel i natur og vinterfriluftsliv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten 

 • har inngående kunnskap om ferdsel i natur og vinterfriluftsliv
 • kan gjøre rede for rollen idretts- og bevegelsesaktiviteter og friluftsliv kan ha for personlig utvikling, og diskutere betydningen disse kan ha for folkehelse og livsmestring 
 • kan legge til rette for og vurdere elevers ulike forutsetninger og reflektere over profesjonsetiske problemstillinger 
 • kan anvende erfarings- og forskningsbasert kunnskap  
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter i idretts- og bevegelsesaktiviteter og friluftsliv til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg, i tverrfaglig samarbeid med kollega og andre aktører 

Ferdigheter 

Studenten

 • kan analysere læreplanverket og læreplaner i kroppsøving og idrettsfag og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer med utgangspunkt i fagdidaktisk teori og praksis i grunnskolen og videregående opplæring  
 • kan analysere og vurdere elevers ulike forutsetninger i idretts- og bevegelsesaktiviteter og friluftsliv, og bruke dette som grunnlag for tilpasset opplæring  
 • kan analysere og legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter, deriblant digitale hjelpemidler innen idretts- og bevegelsesaktiviteter og friluftsliv   
 • kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø  
 • kan analysere og vurdere risiko i opplæringen slik at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt  

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan reflektere over, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvings- og idrettsfagslærer  
 • kan analysere og legge til rette for opplæring i tverrfaglige tema som folkehelse og livsmestring 
 • kan bidra til nytenkning og utvikling i kroppsøving og idrettsfag, med utgangspunkt i barn og unges bevegelseskulturer, og gjennom dette opparbeide kompetanse om bevegelseskulturer i stadig endring  

Krav til forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Det legges opp til praktisk og teoretisk undervisning, samt ekskursjoner. Sentrale arbeidsformer er: forelesning, undervisning i praktiske emner, ekskursjoner, studentfremlegg, arbeid i grupper og individuelt selvstudium. Det blir lagt til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning der studenten skal kunne anvende kunnskap og ferdigheter i friluftsliv til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg 
 • Godkjent rapport som viser spesialisert kunnskap om vinterfriluftsliv og vinteridrettsaktiviteter  
 • Godkjent rapport hvor studenten skal anvende erfarings- og forskningsbasert kunnskap til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg, i tverrfaglig samarbeid med kollega og andre aktører 

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav. 

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Mappevurdering.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Mappen består av: 

 • Skriftlig oppgave. Planlegging, gjennomføring og vurdering av vinterfriluftsliv med overnatting. Vekting 50% 
 • Skriftlig oppgave. Med utgangspunkt i samarbeid og forskingsbasert kunnskap skal studenten planlegge gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg i en valgt aktivitet. Vekting 50% 

Ikke bestått mappe må tas på nytt neste gang emnet blir undervist. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. 

Mer om hjelpemidler