Hopp til innhald

LUPEKI501 Profesjonsfag med faglig fordypning

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Profesjonsfaget er et verdi- og danningsfag som skal gi studenten identitet som lærer, og danne den lærerfaglige plattformen i utdanninga.  

Faget skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, didaktikk og det praktiske og estetiske fagområdet, der oppdragelse, utdanning og danning utgjør kjernen i faget. I emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på arbeid med opplæring og sin eigen praksis som framtidig lærer i eget masterfag. Dette skal forankres i pedagogisk forsking og i etiske og vitenskapsteoretiske grunnlagsproblem. 

Emnet går parallelt med masteroppgaven i 5. studieår. 

Sentrale tema i emnet er: 

 • Danning, oppdragelse og utdanning i et kritisk perspektiv 
 • Pedagogiske grunnsyn  
 • Perspektiv på læring 
 • Vitenskapsteori 
 • Profesjonsetikk  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten 

 • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn 
 • har avansert kunnskap om eleven si læring, sosialisering og identitetsutvikling  
 • har avansert kunnskap om ulike pedagogiske grunnsyn 
 • har inngående profesjonsfaglig kunnskap i masterfaget (musikk eller kroppsøving og idrettsfag) 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan kritisk vurdere opplæringens rolle og funksjon i samfunnet 
 • kan kritisk analysere og bruke opplæringens verdigrunnlag  
 • kan kritisk drøfte utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og andre styringsdokumenter
 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål med grunnlag i etisk teori  
 • kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap begrunne egne pedagogiske og etiske valg

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en utviklingsorientert skole eller organisasjon
 • kan bruke relevant forsking som grunnlag for utvikling og endring av pedagogisk praksis og som grunnlag for en masteroppgave 
 • kan på et avansert nivå identifisere, vurdere og formidle profesjonsfaglige og etiske problemstillinger 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LUPEF103 Lærerrollen og elevenes læring og utvikling 

LUPEF403 Den profesjonelle læreren 

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli brukt varierte undervisnings- og arbeidsmåter, med vekt på studentaktivitet og casestudium. Det blir lagt opp til litteraturseminar og workshops knyttet til sentrale tema i emnet med bruk av norsk og internasjonal forskningslitteratur.  

Det er en forutsetning at studentene deltar aktivt i undervisningen, og at de arbeider med lærestoffet på egenhånd. Refleksjon og kritisk drøfting av teori og praksis knyttet til masterfaget er sentralt i emnet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Aktiv deltagelse i undervisningsaktiviteter som er definerende for emnet og i gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver som skal gi studenten avansert kunnskap om ulike pedagogiske grunnsyn, og for å kunne drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en utviklingsorientert skole eller virksomhet
 • Muntlig oppgave i gruppe, knyttet til hvordan masterfaget sin praktiske og teoretiske egenart kan medvirke i elevenes danning og identitetsutvikling 
 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til drøfting av en utviklingsorientert skole eller virksomhet, med masterfaget som omdreiningspunkt 

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30-40 minutter.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler