Hopp til innhald

LUPEKI550 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven tar utgangspunkt i masterfaget, kroppsøving og idrettsfag, og skal være et profesjonsrettet og praksisorientert forskingsarbeid med innslag av praktisk skapende og/eller utøvende virksomhet. Studenten skal i den vitenskapelige avhandlingen vise både bredde, dybde og evne til vitenskapelig argumentasjon. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven kan være del av et større forskingsprosjekt ved institusjonen. Tema for og tilnærming til forskningsarbeidet skal skje i samråd med veileder. 

Masterarbeidet skal omfatte: 

 • Innhenting av relevant litteratur/teori knyttet til valgt tema 
 • Formulering av problemstilling  
 • Valg av design og forskningsmetode  
 • Datainnsamling 
 • Analyse og fremstilling av resultater 
 • Drøfting av resultater opp mot litteratur/teori 

Masterarbeidet skal utformes i samsvar med gjeldende regler for masterarbeider ved Høgskulen på Vestlandet.  

Samlet skal arbeidet tilsvare et totalomfang på 45 studiepoeng, der den skriftlige delen normalt vil være på 12 000-15 000 ord (30-40 sider). I tillegg kommer sammendrag, forord, innholdsliste, litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Masteroppgaven kan skrives i artikkelform, se egne retningslinjer.   

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten  

 • har inngående kunnskap i hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid 
 • har spesialiserte kunnskaper om et avgrenset område innenfor kroppsøving og idrettsfag 
 • har brei kjennskap til nasjonal og internasjonal litteratur som kan knyttes til tema for eget masterarbeid 
 • har bred kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder knyttet til eget masterarbeid 
 • har evne til å forstå og reflekterer kritisk over vitenskapelighet i eget masterarbeid 

Ferdigheter 

Studenten   

 • kan gjennomføre et større FoU-arbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 
 • kan planlegge og velge egnet forskningsmetode for eget masterarbeid, og reflektere kritisk over egne valg 
 • kan problematisere og drøfte forsknings- og utviklingsspørsmål knyttet til eget masterarbeid 
 • kan dokumentere, framstille og formidle masterarbeidet på en tilfredsstillende måte og reflektere over arbeidets relevans for aktuelle læringsformål 
 • kan vurdere og anvende vitenskapelig litteratur, for kritisk å kunne belyse faglige spørsmål 
 • kan tolke og reflektere over innsamlede data i lys av eksisterende kunnskaper på området 
 • kan resonnere selvstendig og utarbeide en stringent argumentasjon, muntlig og skriftlig 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan kommunisere og formidle resultater fra et større FoU-arbeid på en tilfredsstillende og relevant måte 
 • kan drøfte og reflektere over egne valg i FoU-prosessen og sette disse i et større FoU-perspektiv 
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter 
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og diskutere dets relevans og samfunnsmessige nytteverdi 
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten 

Krav til forkunnskaper

LUPEKI204 FoU-oppgave: Den forskende lærer og LUPEKI401 vitenskapsteori og metode 

Undervisnings- og læringsformer

Masterarbeidet er et selvstendig studium, nært knyttet til tidligere emner i studiet, og skal gjennomføres under veiledning. Hver student skal ha oppnevnt veileder og eventuelt medveileder. Ved etableringen av veiledningsforholdet skal det lages en avtale mellom veileder og student der begge sine plikter og rettigheter er nærmere definert. 

Masteroppgaven er en individuell oppgave. To eller flere kan derfor ikke levere inn en masteroppgave sammen. Dette utelukker derimot ikke at studenter kan benytte deler av samme datagrunnlag fra større fellesprosjekt. Dersom oppgaven inngår som en del av et større prosjekt, skal dette prosjektet beskrives. Det skal gå klart frem hvilken del av prosjektet masterstudenten har hatt ansvaret for, hva han/ho selv har utført, og hvilke data som er stilt til rådighet fra andre medarbeidere. De utvalgene som er gjort og de metodene som er brukt for å samle inn og håndtere egne og medarbeideres data skal beskrives i detalj. 

Presentasjoner av arbeidet for andre masterstudenter er en integrert del av studiet, og tre obligatoriske felles seminarer vil bli gjennomført. Det skal utarbeides en egen veiledningsplan for og i samråd med studentene. Studentene har et selvstendig ansvar for å søke veiledning etter avtalt plan, og har ansvar for masterarbeidet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Godkjent prosjektplan skal sikre at studentene har kunnskap om hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid, har god kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal litteratur, kan planlegge og velge egnet forskningsmetode for eget masterarbeid, og reflektere kritisk over egne valg 
 • Tre seminarer med fremlegging av praktisk og skriftlig arbeid underveis hvor medstudenter skal gi respons til hverandre. Dette kobles til læringsutbytter der studentene får erfaring med å kommunisere faglige problemstillinger knyttet til eget forskningsarbeid, og evne til å reflektere og drøfte egne valg i FoU-prosessen  

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell skriftlig masteroppgave med justerende muntlig eksaminasjon.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.  

Ved karakter A-E på den skriftlige oppgava, skal studenten gjennomføre justerende muntlig eksamen som har to deler:  

 • En åpen presentasjon av masteroppgaven på 10-15 minutt 
 • En påfølgende lukket muntlig eksaminasjon med utgangspunkt i oppgaven 

Samlet tid for den muntlige delen er ca. 1 time. Justerende muntlig eksamen kan justere karakteren på bestått resultat, som er satt på oppgaven på forhånd, opp eller ned med maksimalt en karakter. Studenten skal etter justerende muntlig eksamen få en muntlig begrunnelse for karakteren. 

Dersom masteroppgaven blir vurdert til ikke bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler