Hopp til innhald

AOE1 Aesthetic and Outdoor Education

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med denne planen.

Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og er en valgbar fordypning i bachelor i barnehagelærerutdanningen. Studiet er lagt til høstsemesteret tredje studieår, og bygger på fagene fysisk fostring, forming, matematikk og pedagogikk.

Praksis inngår som en integrert del av studiet.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om

 • profesjonstenking som kvalifisering, sosialisering og subjektivering for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen i møte mellom barn og barnehagelærer.
 • barns lek, undring, glede, skaping og mestring i naturen med utgangspunkt i barn sine egne forutsetninger.
 • enfaglig, flerfaglig og tverrfaglig tilnærming i matematikk, fysisk fostring og forming i naturen.
 • betydningen den estetiske dimensjonen i fysisk miljø har for barns skapende aktivitet og estetiske læreprosesser.
 • sikkerhet og ledelse
 • følgende matematiske emner i et tverrfaglig perspektiv: klassifisering, måling, form, romforståelse og logisk tenkning
 • rommets betydning for læring
 • pedagogisk dokumentasjon som verktøy i faglig pedagogisk arbeid

Studenten

 • kan møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventede) sammenhenger
 • kan legge til rette for barns medvirkning og skapende prosesser i naturen og dokumentere og reflektere over dette.
 • kan skape et verksted for skapende arbeid
 • evner å bruke materialer, teknikker og redskaper i eget skapende arbeid og i møte med barns skapende arbeid
 • har innsikt i og kan anvende kunstuttrykk som inspirasjon for eget og barns arbeid
 • har basisferdigheter i friluftsliv
 • kan ivareta sikkerhet på tur og legge til rette for barns risikomestring.
 • kan tilberede mat i naturen og gjøre nytte av lokale naturressurser

Studenten

 • har en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordring i dagens samfunn
 • kjenne til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fagene i fordypningen
 • kan reflektere over risikolekens plass i barnehagen
 • kan reflektere over flerkulturelle perspektiver.

Undervisnings- og læringsformer

Semesterplanen for kunnskapsområdet gjør greie for hvordan undervisningen er organisert.

Undervisningen går over et halvt studieår. Undervisningen er temabasert og organiseres på tvers av fagene forming, fysisk fostring, matematikk og pedagogikk. Undervisningen vil bestå av verkstedsarbeid, gruppearbeid, forelesninger, diskusjoner, ekskursjoner, veiledning, individuelt arbeid, prosjektarbeid, kollokvier og seminar. Det blir lagt stor vekt på praktisk og fagdidaktisk arbeid, spesielt ute i varierte naturområder. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er internasjonale studenter på fordypningen. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Ekskursjoner er en del av studiet. Det blir 3 obligatoriske ekskursjoner:

 • Harvest: Naturen som estetisk arena og innhøsting av mat. Tre dagers tur i september. Pris ca. 500,-
 • Studio: Estetisk oppdagelsesreise fra fjord til fjell. Tre dagers tur i oktober Pris ca. 500,-
 • Ekspedisjon: Studiereise på høyfjellet for å utforske kultur og utendørs aktiviteter som snø-forming, skigåing og vinteraktiviteter. Fem dagers tur i november. Pris ca. 2000,-

Studentene må selv betale kostnader til ekskursjoner, og til materialpenger som er 500,- til sammen. Studentene må også disponere kamera til dokumentasjon.
Det er mulig å søke om kompensatorisk arbeidskrav.

Itslearning er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor Itslearning. Studentene skal bruke studiestøtteprogrammet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av høgskolebiblioteket

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80%). Ved fravær i ut over 20% fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogram.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske arbeidskrav seinest 3 uker før eksamen:

 • Skriftlig oppgave i gruppe med fokus på utfordringer for barnehageprofesjonen.
 • Sanking og høsting av naturen som en matressurs og tilberede et måltid med råvarer fra naturen.
 • Muntlig miniforedrag over et oppgitt emne. Foredraget skal framføres til et publikum.
 • Prøve i basisferdigheter i friluftsliv.
 • Individuelt faglig essay.
 • Arbeidsbok med prosessdokumentasjon fra hele semesteret.
 • Lage et verksted for barns estetiske arbeid i praksisperioden.

Studenter som ikke har bestått et obligatorisk arbeidskrav, får en (1) ny mulighet til å levere samme semester. Nytt forsøk må være godkjent avviklet senest 3 uker før eksamensperioden begynner. Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i form av praktisk eksamen, 30 minutter.

Tid og sted for eksamen vil bli opplyst på emnets sider på Itslearning.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.