Hopp til innhald

BLUPRA2 Den pedagogiske institusjon - ledelse og veiledning

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er andre praksisemne og en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Gjennom praksisstudiet skal studenten møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell barnehagelærer. Gjennom samhandling med kollegaer, foresatte, barn og grupper av barn i ulik alder og med ulike forutsetninger, skal studenten utvikle kompetanse på flere områder.

Praksisopplæringen og kunnskapsområdene henger tett sammen, og praksisbarnehagen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. Studentens profesjonskompetanse blir utviklet i et tett samarbeid mellom studenten selv, praksisbarnehagen og høgskolen. Kunnskap fra kunnskapsområdene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til kunnskapområdene. Sammen danner dette grunnlag for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse.

De overordnede tema for emnet er ledelse av og samarbeid med personalet og foresatte, pedagogisk dokumentasjon, veiledning, samt overgang fra barnehage til skole. Studenten skal tilegne seg kunnskap gjennom aktiv deltakelse i barnehagens daglige innhold, praksisoppgaver og obligatoriske arbeidskrav.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert møter, barnehage-hjem-samarbeid med mer. Studenten skal gjennomføre lederdager.

I forkant av hver praksisperiode lager praksislærer og student/er en oversikt over innholdet i praksisperioden. Dette som del av planleggingsdokumentet Plan for læring i praksis. Oversikten skal inneholde fordeling av aktiviteter, observasjon, veiledning, praksisteam, deltakelse i møter og deltakelse i barnehage-hjem-samarbeid.

Læringsutbytte

Læringsutbyttene beskriver det sett av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten skal vise at hun/han behersker i løpet av praksisperioden. De er samtidig vurderingskriterier for dette BLUPRA2.


Studenten har kunnskap om:

 • Personalledelse, barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø
 • moderne barndom: barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold
 • samhandling med skole og foresatte i forbindelse med sammenhengen og overgangen barnehage-skole


Studenten kan:

 • anvende faglige verktøy og uttrykksformer i egne læringsprosesser i pedagogisk arbeid
 • skal kunne vise grunnleggende ferdigheter i samhandling med foresatte
 • lede og veilede medarbeidere og medstudenter (medstudentveiledning)
 • reflektere kritisk over egen praksis og justere denne gjennom ledelse og veiledning
 • benytte pedagogisk dokumentasjon som verktøy i sitt pedagogiske arbeid


Studenten kan:

 • kan delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kan lede ulike samarbeidsmøter
 • kan vise etisk og faglig refleksjon i samtaler med andre og i skriftlig arbeid
 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktrelasjoner
 • skal ha grunnleggende kjennskap til veiledning som pedagogisk verktøy
 • Studentene må også oppfylle følgende krav:
 • rette seg etter normer, regler og lover i arbeidslivet
 • overholde forpliktelser, avtaler og tidsfrister
 • For å bestå praksis må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle læringsutbyttene. Læringsutbyttene for BLUPRA1 gjelder også som vurderingsgrunnlag for dette praksisemnet.

Noen studenter vil gjennomføre deler av praksisperioden i utlandet. For disse studentene gjelder følgende læringsutbytter ved praksisutveksling:

 • Studenten kan planlegge, gjennomføre og reflektere over aktiviteter
 • Studenten viser samarbeidsevner i deres møte med barn, elever, lærere og ledere ved praksisinstitusjonen
 • Studenten respekterer praksisinstitusjonens normer, regler og lover
 • Studenten reflekterer kritisk over egen praksis og over egen rolle som barnehagelærer
 • Studenten kan reflektere kritisk over det norske utdanningssystemet i et komparativt perspektiv .

Obligatorisk læringsaktivitet

Praksisemnet er obligatorisk og alle dager, inkludert forberedelse og etterarbeid på høgskolen må gjennomføres.

Faglærerene utarbeider egne praksisoppgaver til praksisperioden. Disse vil være knyttet til de aktuelle kunnskapsområdene andre studieår og til læringsutbyttene for praksis. Enkelte oppgaver må gjennomføres i høstsemesteret, andre i vårsemesteret, avhengig av når studentene har undervisning og eksamen i det enkelte kunnskapsområdet. Detaljert oversikt over praksisoppgaver og innlevering vil bli gitt i forkant av hver praksisperiode.

I tillegg skal studenten gjennomføre følgende oppgaver:


I forkant av praksisperioden skal studenten utarbeide et veiledningsgrunnlag som utgangspunkt for første veiledning med praksislærer. Veiledningsgrunnlaget skal sendes til praksislærer og profesjonsveileder i god tid før praksis og minimum 1 uke før praksisstart. Vurderingen fra BLUPRA1 legges ved dette veiledningsgrunnlaget.

Veiledningsgrunnlaget tar utgangspunkt i studentens ansvar og rolle i praksisemnet og skal si noe om utfordringer og forventninger til praksis. Studenten leverer veiledningsgrunnlag med utgangspunkt i følgende punkter:

 • Hvordan reflekterer jeg over egne mål sett i forhold til læringsutbyttene for praksisemnet?
 • Hvordan vil jeg ta initiativ, arbeide selvstendig, lede og samarbeide?
 • Hvilke forventninger har jeg til veiledning?
 • Hvilke forventninger har jeg til mellomperioden?
 • Hvilke forventninger har jeg til praksis generelt?
 • Navn og mobilnr.
 • Eventuelt


Studenten skal levere veiledningsgrunnlag i forkant av veiledning hver uke. Disse skal ta utgangspunkt i det som er aktuelt å søke veiledning om. Yrkesetiske refleksjoner skal inn som del av veiledningen.


Studenten skal lage et planleggingsdokument i forkant av egne aktiviteter og lederdager. Dokumentet skal bygges på didaktisk relasjonsmodell og skal leveres til praksislærer før planlagte aktiviteter slik at praksislærer kan settes seg inn i og gi tilbakemelding på planen før gjennomføring.


Studenten anbefales å skrive praksisfortellinger hver dag. Praksislærer har innsynsrett i disse praksisfortellingene og kan være veiledningsgrunnlag for veiledning underveis i praksis.


Studentene får et større ansvar for praksisteam. Sammen med styrer utarbeider de tema for praksisteam,lager sakliste og sender denne til alle deltakerne. Studentene leder praksisteam og har ansvar for å skrive referat.


Studenten skal reflektere rundt sin rolle som pedagogisk leder for personalet. Hva er studentens styrke og hva må hun/han jobbe videre med?

Notatet danner grunnlag for arbeidskrav i LSU 3. studieår. Lengde: Maks 750 ord. Refleksjonsnotatet er obligatorisk og skal leveres på Itslearning etter endt vårpraksis.


Studenten skal levere en skriftlig selvevaluering ved slutten av praksisperioden. Denne leveres til styrer i praksisbarnehagen siste dag i praksis og skal inneholde følgende tema:

Hvordan var studentens opplevelse av:
- møtet med barnehagen
- veiledning
- praksisteam
- muligheten for å gjennomføre oppgaver i praksisperioden

Studenten bruker vurderingskryss til denne selvevalueringen. For hvert kulepunkt reflekteres det rundt
1) hva var bra og hvorfor
2) hva som ikke fungerte og hvordan det kunne vært bedre

Vurderingsform

Praksis, 40 dager (20 dager i høstsemesteret og 20 dager i vårsemesteret).

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til ett nytt forsøk jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Underveisvurdering blir gitt etter første praksisdel i høstsemesteret. Dette er en foreløpig vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene, og den skal være skriftlig. Studenten skal ha kopi av underveisvurderingen.

Sluttvurdering med begrunnelse og karakter blir gitt etter at alle praksisdager er gjennomført i vårsemesteret.

For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se BLU-Retningslinjer for praksisstudiet.


Studenter med praksisutveksling vil få to separate vurderinger. Sluttvurdering fra praksisutveksling blir gitt uten begrunnelse, men med karakter. Begge delene må være bestått for at studenter med praksisutveksling skal få bestått BLUPRA2.