Hopp til innhald

MBA503 Forskningsmetode og vitenskapsteori

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i 1. semester.

Emnet vil ta opp forskningsetikk, vitenskapelige grunnproblemer, sentrale metodologiske tilnærminger og kvalitet i barnehageforskning. Emnet vil også ta opp ulike forskningsdesign, forskningstradisjoner og kunnskapsinteresser med særlig henblikk på barnehageforskning.

Innholdet vil omfatte forskningsetikk, vitenskapelige grunnproblemer, sentrale metodiske tilnærminger og kvalitet i barnehageforskning. Emnet vil også ta opp ulike forskningsdesign, forskningstradisjoner og kunnskapsinteresser med fokus på barnehageforskningsfeltet. Studentene blir kjent med eksempler på forskning som tar for seg barnehagen som struktur og organisasjon, som relasjon og i et endringsperspektiv. Videre vil skillet mellom å forske barn/ansatte og å forske med barn/ansatte bli behandlet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Studenten

  • har inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og profesjonsetikk
  • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tema og tradisjoner med relevans for barnehage praksiser
  • har inngående kunnskap om relevante kvantitative og kvalitative forskningsmetoder


Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningslitteratur om barnehagen og skille mellom ulike forskningstradisjoner i barnehageforskning
  • kan analysere konsekvenser av valg av vitenskapsteori og metodologi for formulering og gjennomføring av forskningsarbeid


Studenten

  • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og kritisk vurdere etiske dilemmaer i barnehageforsking
  • kan identifisere og kommunisere om hvilken betydning nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid har for den norske barnehagekonteksten

Krav til forkunnskaper

Nei

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet foregår i form av forelesinger, gruppearbeid, seminar, forsknings- og skriveøvinger, litteraturstudier samt reflekterende arbeid med egne forstillinger og erfaringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal innlede og drive et seminar. Seminaret skal ta for seg en bestemt vitenskapsteoretisk problemstilling basert på to artikler.
Én ny mulighet for å presentere eller innlevere tilbys de som ikke får godkjent et arbeidskrav.
Retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell skriftlig 7-dagers hjemmeeksamen. Omfang 2500 ord (+/- 10%)

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digital eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.