Hopp til innhald

MBA504B Kritiske perspektiver på matematikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet undervises i 2. semester og er ett av flere valgemner i dette semesteret.

I dette emnet vil studentene utforske hvordan matematikk som kunnskapsområde og barnehagepedagogiske og didaktiske arbeidsmåter med matematikk kommer fram i politiske dokumenter som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Realfagsstrategi, hos barnehageeiere, førskolelærere, foreldre, barna selv eller i allmennheten. Oppfatningen om at det er et stort behov for matematikkopplæring i barnehagene, vil bli sammenlignet med hvordan andre fagområder er posisjonert. Ved å anlegge et kritisk perspektiv på hvordan matematikk er posisjonert i Norge og internasjonalt, kan studenten utvikle innsikt i hvordan læring i barnehagen er blitt nærmere knyttet til læring i skolen i det siste tiåret.

Emnet er åpent for innreisende studenter med relevante forkunnskaper.

Innholdet i emnet omfatter:

  • Læreplanteori og medialisering av policy endringer
  • Internasjonale tendenser til å gjøre barnehagen lik skolen og deres innvirkning på norske barnehager
  • Endringer i verdsetting av matematikk i barnehagen over tid
  • Barns opplevelser av forskjeller i verdsetting av fag i barnehagen

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Studenten

  • har avansert kunnskap om hvordan det filosofiske og pedagogiske grunnlaget for barnehager endrer seg i Norge og andre steder i verden
  • kan analysere hvordan oppfatninger om kvalitet i barnehager endrer seg over tid


Studenten

  • kan analysere og kritisk fortolke policy dokumenter som for eksempel Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
  • kan analysere og forholde seg kritisk til hvordan endringer i barnehagens filosofiske og pedagogiske fundament påvirker ulike barnegrupper


Studenten

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjenkjenne hvordan barn lærer om posisjoneringen av forskjellige fag gjennom observasjoner i barnehager (G2)
  • kan kommunisere om problemstillinger knyttet til posisjonering av ulike fag i barnehagen (G4)

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha bestått de tre obligatoriske emnene i studiets første semester. Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i dette faget er organisert som forelesninger, seminarer og individuell veiledning; og veksler mellom undervisning og studentaktiviteter. Feltarbeid kan inngå, for eksempel i Kina om emnet tas i kombinasjon med valgemnet Interkulturell pedagogikk og «glokale» praksiser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektpresentasjon:
Studentene utarbeider et forslag til et prosjekt der de dokumenterer og reflekterer over verdsetting av matematikk og minst ett annet fag i barnehagen. Forslaget skal omfatte en oversikt over alle deler av prosjektet. Temaet for prosjektet skal være godkjent og veiledning er obligatorisk. Studentene presenterer prosjektforslaget på et seminar.

Retningslinjer for projektforslaget og presentasjonen gis i begynnelsen av kurset.

En ny mulighet for å presentere tilbys de som ikke får godkjent presentasjonen.
Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Prosjekt.

Studentene leverer en skriftlig rapport om prosjektet sitt. Omfang 2800 ord +/- 10%.
Tid for innlevering av prosjektrapporten blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Retningslinjer for rapporten gis i begynnelsen av kurset.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme rapport leveres inn en gang i revidert form innenfor 1 år.