Hopp til innhald

MBA504D Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i programmets 2. semester semester og er ett av flere valgfrie emner.

Det skal bidra til inngående kunnskap om læreplanutvikling knyttet til barnehagelærerutdanningens innhold, struktur og nasjonale føringer. I emnet utdypes pedagogikk som vitenskaps- og danningsfag og fagets sammenbindende funksjon i møte med ulike kunnskapsområder. Emnet vil utforske ulike didaktiske tilnærminger til praksisopplæring for studenter, samt styrke ferdigheter til å anvende kunnskap om og kritisk vurdere pedagogisk veiledning og vurdering.

I dette emnet lærer studenten å innta et analytisk og kritisk perspektiv på barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer. Studiet vektlegger kunnskap om og kritisk refleksjon over barnehagelærerutdannerens rolle i spenningsfeltet mellom nasjonale føringer for barnehagelærerutdanningen og barnehagen som praksisfelt.

I emnet vil studenten utfordres til å reflektere kritisk og selvstendig over pedagogikkfagets egenart og funksjon i møte med tverrfaglige kunnskapsområder og med praksisfeltet. Studenten utforsker ulike pedagogiske tilnærminger og forståelser av veiledning og vurdering i et sosiokulturelt perspektiv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Studenten

 • har inngående kunnskap om barnehagelærerutdanningens nasjonale føringer og læreplanutvikling.
 • har utdypende kunnskap om pedagogikkfaget og om fagets sammenbindende funksjon i møte med ulike kunnskapsområder og praksis i utdanningen.
 • har avansert kunnskap om barnehagen som læringsmiljø for profesjonsutdanning, ulike didaktiske tilnærminger til praksisarbeid for studenter, samt pedagogisk veiledning og vurdering som begreper i teori og praksis.


Studenten

 • kan analysere og kritisk reflektere over politiske diskurser knyttet til nasjonale føringer for læreplanutvikling.
 • kan analysere og selvstendig reflektere over pedagogikkfaget og dets sammenbindende funksjon i møte med ulike kunnskapsområder og praksisfeltet.
 • kan bidra til nytenkning og utvikling av barnehagens læringsmiljø, utforske ulike didaktiske tilnærminger, analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen.


Studenten

 • kan lede og kritisk vurdere læreplanutvikling på ulike nivå.
 • kan analysere og kommunisere om pedagogikkfaget og kritisk vurdere fagets sammenbindende funksjon i barnehagelærerutdanningen.
 • kan kommunisere og anvende kunnskaper om ulike didaktiske tilnærminger til veilednings- og vurderingsstrategier for studenter.

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha bestått de tre obligatoriske emnene i studiets første semester.

Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.
Praksislærere må ha 15. stp. utdanning i veiledning.

Undervisnings- og læringsformer

Det kreves personlig og faglig dialog og evne til refleksiv skriving om faglige problemstillinger innenfor emnet. Undervisningsformene vil variere mellom forelesning, individuelle og gruppevise arbeidsmåter.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Prosjektplan for arbeidet med semesteroppgaven og selvvalgt pensum skal være godkjent fire uker før dato for innlevering av semesteroppgaven. Tematikk og problemstilling må ha utgangspunkt i to av de tre temaene i emneplanen; barnehagelæreren som utdanner, veileder og vurderer.
 • Individuelt muntlig framlegg basert på et tema i pensum som ikke favner problemstillingen i semesteroppgaven.

Retningslinjer for arbeidskravet gis i begynnelsen av kurset.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Semesteroppgave.
Oppgaven skal være på 5000 ord,-/+ 10%. om valgt tema innenfor emnet.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme oppgave leveres inn en gang i revidert form innenfor 1 år.