Hopp til innhald

MUNDD4A213 Norsk fagdidaktikk - del 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet Norsk fagdidaktikk inngår som en av fire mulige fagfordypninger i studiet Master i undervisningsvitenskap. En full fordypning i Norsk fagdidaktikk innebærer at studenten både tar Norsk fagdidaktikk del 1 og del 2, i tillegg til å skrive masteroppgave innenfor norsk fagdidaktikk. Samlet blir det 75 studiepoeng i fordypningsfaget.

Innholdet i fordypningsemnet består av litterære og språklige fagemner.

Litterære delemner:

 • Aktuell litteraturdidaktikk
 • Sentrale litteraturteoretiske retninger fra moderne tid
 • Litteratursyn og styringstekster
 • Digital kompetanse

Språklige delemner:

 • Aktuell språkteori
 • Skriftkultur og skriftkyndighet
 • Vurdering i norskfaget
 • Ungdomsspråk og Norsk som andrespråk

Læringsutbytte

Etter avsluttet studium har studenten

 • Teoretisk innsikt i sentrale språklige fagområder.
 • Teoretisk innsikt i sentrale litterære fagområder.
 • Kunnskap om hvordan en bruker styringstekster i norskfaget.
 • Innsikt i teorier om skriftkyndighet (literacy) i flere ulike kontekster og ut fra forskjellige didaktiske perspektiver.
 • Kunnskaper om forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til analyse og formidling av språk og tekst.

Etter avsluttet studium kan studenten

 • Sette litterære tekster av ulike typer inn i en større kulturell og offentlig sammenheng.
 • Forstå språkbruk både som grammatisk ferdighet og som identitetsskapende faktor.
 • Bruke vitenskapelige metoder i studiet av språk og tekst.
 • Drøfte utfordringer knyttet til fagundervisning og kunnskapsutvikling på ulike nivå.

Etter avsluttet studium kan studenten

 • Overføre teoretisk kunnskap til praktisk arbeid med norskfaget i klasserommet.
 • Utdype og konkretisere hva norskundervisning er og kan være.
 • Gjøre greie for det fagfeltet hen skriver masteroppgave innenfor.

Krav til forkunnskaper

Minst 60 studiepoeng Norsk GLU 5-10 eller Norsk GLU 1-7 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i form av forelesninger, fagseminar og individuell veiledning. Det forutsettes at studentene bidrar aktivt i den faglige diskusjonen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal holde et foredrag (ca. 20 minutter) på slutten av semesteret, der hen presenterer arbeidet med masteroppgaven sin. I tillegg skal hen levere en individuell pensumliste på ca. 750 sider som kan være relevant for arbeidet med masteroppgaven.

Arbeidskravene er godkjent i to år etter at godkjenningen er gitt.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 5 dager (mandag til fredag).
Studenten vil bli prøvd i både språklige og litterære emner. Studenten velger selv målform.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.
Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.