Hopp til innhald

MUNDD4D213 Danning og global education governance

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet Danning og global education governance inngår som en del av to i den ene av fire mulige fagfordypninger i studiet Master i undervisingsvitenskap og skriver masteroppgave knyttet til pedagogikk. Det studeres hvordan danningsbegreper brukes av ulike aktører som kontingensformel som beskriver menneskets forhold til sin omverden. Emnet viser hvordan danningsbegrep henger sammen med politiske og økonomiske styringsregimer i en global verden. Det vises hvilke konsekvenser dette har for undervisnings- og opplæringspraksis i barnehage og skole.

Emnet legger vekt på presentasjon og drøfting av ulike danningsteoretiske og kunnskapsteoretiske problemstillinger i lys av utvalgte didaktiske teorier.

 • Historiske og aktuelle danningskonsepter
 • Kunnskap, kontekst og danning
 • Skolens og barnehagens politiske funksjoner
 • Skolens og barnehagens økonomiske funksjoner
 • Skolens og barnehagens sosiale funksjoner
 • Kunnskapsutvikling og globalisering
 • Forestillinger om barndom og læringsmiljø
 • Erfarings- og meningsskapelse for barn og unge
 • Pedagogiske inklusjons-/ eksklusjonsmekanismer

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne har studenten

 • kunnskap om sentrale danningsteorier og deres historiske utvikling innenfor barnehage og skole.
 • kjennskap til hvordan samfunnsmessige endringer skapes og hvilke konflikter og motsigelser aktualiseres gjennom utdanningsreformer og utdanningspolitikk.
 • dyp innsikt i hvordan ulike utdanningsinstitusjoner organiserer kunnskap og kunnskapsprosesser, formidler og distribuerer viten, og hvordan denne kunnskapen forstås, tolkes og kommer til anvendelse på et globalt plan.
 • utviklet forståelse for hvordan inklusions-/eksklusionsmekanismer påvirker barns og unges danningsmuligheter
 • forståelse for hvordan kunnskap kan konstitueres i det senmoderne samfunn gjennom lek og læring.

Etter avsluttet emne kan studenten

 • selvstendig vurdere og analysere barnehagen og skole som danningsarenaer ut fra individuelle og kontekstuelle forutsetninger.
 • forklare hva danning kan være i avhengig av politiske og økonomiske styringsregimer
 • identifisere hvilken betydning innhold og kontekst har for danningsprosesser.
 • drøfte hvordan lek og læring kan bidra til utvikling av individets myndighet og selvstendighet.
 • skape meningsgivende læringsmiljø (ut fra et overordnet perspektiv) som legger til rette for ulike barn og unge.

Etter avsluttet emne kan studenten

 • analysere aktuelle pedagogiske spørsmål ut fra ulike danningsperspektiver.
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i formidling av reflekterte oppfatninger om danning, utdanning og oppdragelse.
 • reflektere kritisk over fagstoffet og lytte og fange opp argumenter og motsetninger i samspill med andre.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres med forelesninger og kollokviegrupper. Det forventes at rundt halvdelen av normert arbeidstid brukes til å gjennomarbeide pensumet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene leverer et individuelt skriftlig vignettarbeid (selvvalgt tema, maks. 1000 ord). Arbeidet presenteres for hele pedagogikk-kullet. Den vurderes som godkjent/ ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell semesteroppgave.

Oppgaven (essay, selvvalgt tema) skal være på, maks 4000 ord

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.