Hopp til innhald

NHB2 Natur, helse og bevegelse 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen.

Dette er andre emne i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet Barnehageutdanning med vekt på natur, helse og bevegelse. Emnet er lagt til høst og vårsemesteret andre studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene naturfag, fysisk fostring, mat og helse og pedagogikk.

Emnet bygger på Natur, helse og bevegelse 1. Eksamen i emne 1 må være bestått før studenten kan starte på emne 2.

Kunnskapsområdet tar utgangspunkt i hvordan man skal tilegne seg basiskunnskaper innenfor friluftsliv og se sammenhenger mellom fysisk og sansemessig utvikling. Gjennom arbeid med kunnskapsområdet skal studentene også tilegne seg kunnskap om ulike miljøtiltak og matens sensoriske egenskaper. Læreplanteori, ulike didaktiske modeller, vurderingsformer og pedagogisk dokumentasjon er også sentralt i arbeid med kunnskapsområdet.

Læringsutbytte

Studenten

 • har utvidet kunnskap om planter og dyr i ulike økosystem
 • har kunnskap om vårt fysiske verdensbilde, årstidsvariasjoner og enkel astronomi
 • har kunnskap om betydning av systematisk observasjon, klassifisering og eksperimentering ved utforsking av naturen og naturfenomen
 • har kunnskap om hagebruk, og ulike miljøtiltak i barnehagen
 • har kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon
 • har kunnskap om treningsmetoder
 • har kunnskap om trygg ferdsel i naturen til i ulike årstider
 • har kunnskap om og forståelse for menneskets forhold til natur og miljøvern gjennom et enkelt friluftsliv
 • har kunnskap om matens ernæringsmessige innhold
 • har kunnskap om matens sensoriske egenskaper og hvordan barnehagen kan legge til rette for barns smaksutvikling
 • har kunnskap om læreplanteori, ulike didaktiske modeller, vurderingsformer og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om samhandling mellom barnehage, skole, SFO og foresatte omkring overgangen fra barnehage til skole og SFO

 • Studenten kan utnytte spontane læringssituasjoner og planlegge, lede og evaluere formelle læringssituasjoner
 • kan gjennomføre enkle miljøtiltak i barnehagen
 • har ferdighet i trygg ferdsel i naturen til ulike årstider
 • har basisferdigheter innen friluftsliv
 • kan planlegge og lage mat for barn i barnehagealder
 • kan gjennomføre måltider i ulike kontekster og ivareta måltidet som pedagogisk arena
 • kan benytte relevant naturfag- og friluftlivsutstyr
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere egentreningsprogram

Studenten

 • kan kritisk reflektere over barnehagens rolle i et bærekraftig perspektiv
 • kan planlegge, lede og vurdere pedagogisk arbeid med barn
 • kan ivareta egen helse i arbeidet i barnehagen
 • kan kritisk reflektere rundt sammenhenger mellom kosthold, naturopplevelser, fysisk aktivitet og helse
 • kan drøfte hvordan mat og måltider, naturopplevelser og friluftsliv inngår i identitetsutvikling og sosialisering
 • kan formidle og begrunne sin faglige kompetanse og arbeide for barnehagen som en lærende organisasjon

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i kunnskapsområdet er i stor grad praktisk rettet, og studentene selv er aktive og undersøkende. Turer ut i naturen vil være et bærende element i undervisningen. Arbeidsformene vil ellers variere mellom forelesninger, eksperimentering, diskusjoner, seminarer og gruppearbeid. Deler av undervisningen vil være temabasert og tverrfaglig.

Høgskolen bruker elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her.

Kr 400 i materialpenger betales inn ved studiestart (150 for naturfag, 150 for fysisk fostring og 100 for mat & helse).

Forflyttet undervisning

 • En ekskursjon om vinteren med to overnattinger. Pris ca. kr 1500.
 • En ekskursjon med en overnatting, høst. Pris ca. kr 150.
 • To ganger på Slåtthaug kunstisbane. Utgifter til transport ca. kr. 80.

Det er mulig å søke om obligatorisk arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

 • 3-dagers vinterkurs
 • 2-dagers ekskursjon, høst
 • Logg fra turene
 • Artsatlas. Spor og sportegn. Individuelt arbeid.
 • Planlegge, lede og vurdere en utedag med barn og voksne i barnehagen. Individuelt arbeid.
 • Skal planlegge og gjennomføre et måltid i barnehagen med fokus på matens sensoriske egenskaper og næringsinnhold. Gruppearbeid.
 • Studentstyrt fagseminar.Gruppearbeid.
 • Faglogg. Individuelt arbeid.
 • Treningslogg - Planlegge og gjennomføre et treningsprogram gjennom 8 uker. Individuelt arbeid.
 • Studentstyrt overnattingstur. Gruppearbeid.
 • Et arbeidskrav knyttet opp mot overgangen barnehage/skole/SFO. Muntlig fremlegg i gruppe.

Minst ett av arbeidskravene knyttes opp til praksis.

* For studenter med praksis i utlandet fjerde semester, vil noen av arbeidskravene i emneplanen bli erstattet av egne arbeidskrav knyttet til praksisen i utlandet.

Nærmere opplysninger om de obligatoriske arbeidene blir gitt ved semesterstart. I tillegg kommer følgende arbeidskrav:

 • Studentene skriver en midtveisevaluering på 1-2 sider (skriftstørrelse 11 og linjeavstand 1.5). Evalueringen skal inneholde noe om 1) egeninnsats og egen læring, 2) læringsmiljøet og 3) profesjonsorientering i studiet. Faglærer oppgir frist for innlevering. Studentene oppfordres til å skrive en egen logg som grunnlag for midtveisevalueringen. Midtveisevalueringen er grunnlag for diskusjon i klassen og i fagutvalgene.

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert / gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering / gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden starter. Godkjent arbeidskrav er gyldig i de tre påfølgende semestrene etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig individuell eksamen, 30 minutter.

Nærmere retningslinjer for eksamen vil foreligge ved studiestart.

Tid og sted for eksamen vil bli opplyst på emnets sider på den elektroniske læringsplattformen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.