Hopp til innhald

PR142 Rettleiing 1 for pedagogar i barnehagen

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

 

 

ulike strategiar, teoriar og metodar for rettleiing retta mot kompetanseutvikling som profesjonsutøvar

kommunikasjon i teori og praksis

dilemma knytt til etikk, autoritet og makt

kritisk tenking som danningsideal

rettleiing i eit didaktisk og organisatorisk perspektiv

refleksjon og kritisk analyse i rettleiing knytt til eigen rettleiarrolle og rettleiinga sitt innhald

Læringsutbytte

 

 

Etter avslutta studium skal studenten:

 

Kunnskap

 

nyare teoretiske tilnærmingar til rettleiingsfeltet

etiske dilemma og maktforhold i rettleiingssituasjonar

korleis rettleiing kan nyttast som ein viktig del av lærarrolla og i kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen

korleis dei kan inkludere nyutdanna i eit kritisk reflekterande fellesskap

ha kunnskap om eit breitt repertoar av tilnærmingar til rettleiingsfeltet

 

Ferdigheiter

 

vere i stand til å nytte rettleiing gjennom reflekterande prosessar individuelt og i gruppe

vere i stand til å planleggje, grunngje, gjennomføre og evaluere rettleiingsarbeid

meistre kommunikasjon på ulike nivå

 

Generell kompetanse

 

kunne analysere og problematisere eigen og andre sin praksis som rettleiar

kunne bruke kunnskap og røynsle i samhandling og kommunikasjon som bidreg til oppleving av meistring og handleevne

Krav til forkunnskapar

Førskule-/barnehagelærar eller anna treårig pedagogisk høgskuleutdanning med vidareutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk leiarstilling i barnehagen. Du må vere tilsett i ein barnehage.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet vektlegg studentaktive læringsformer og studentane må rekne med høg deltakaraktivitet. Bruk og vidareutvikling av dei ressursane som ligg i studentane si yrkeserfaring og kunnskapar er viktige for å skape eit godt læringsmiljø. Studentane vert organiserte i lokale nettverksgrupper som rettleiar kvarandre og drøftar faglege tema. Her inngår skriftlege rapporteringar frå arbeidet som ein viktig læringsstrategi. Studiet rettar seg mot rettleiing på individ- og gruppenivå. Studentane vil få rettleiing og tilbakemelding på eiga rettleiing på heildagssamlingane.

Obligatorisk læringsaktivitet

 

 

Obligatorisk deltaking på fellessamlingar

Deltaking i tre samlingar i nettverksgruppene

To fagtekstar (inntil 1200 ord)

 

Arbeidskrava er obligatoriske arbeid som må vera gjennomført og godkjent før ein framstiller seg til eksamen.

Vurderingsform

PR142 - HI: Individuell skriftleg heimeeksamen, 14 dagar, knytt til rettleiingspraksis og utvikling av eiga rettleiarrolle. Omfang 2500 ord +/- 10%.

Gradert karakter A-F