Hopp til innhald

SRLE1 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er første emne i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehageutdanning. Det er lagt til andre studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene RLE, samfunnsfag og pedagogikk.

Formålet med kunnskapsområdet er å gi studentene nødvendig kunnskap om temaer innen samfunnsfag, historie, religion, livssyn, filosofi, etikk og pedagogikk slik at de aktivt kan bruke denne kunnskapen i arbeidet som barnehagelærer.

Kunnskapsområdet vil rette oppmerksomheten mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag. Kunnskapsområdet vil gi innsikt i det mangfoldige samfunn som omgir barnehagen og se nærmere på barnehagens funksjon i samfunnet, på barns oppvekstsvilkår i et historisk og samtidig perspektiv, og på barns rettigheter.

Kunnskapsområdet vil fokusere på etikk, ulike religiøse og ikke- religiøse livssyn, samt ulike kulturers fortellinger og tradisjoner. Faget vil også bidra til kunnskap om samisk historie, kultur og hverdagsliv.

Innhold, organisering og vurdering er valgt med henblikk på å styrke studentenes individuelle utvikling frem mot å bli en profesjonell barnehagelærer.

Læringsutbytte

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva det i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familiemønstre i endring
 • har kunnskap om barns reaksjoner og barnehagelærerens ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner (herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn) og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk
 • har kunnskap om kristen tro og kulturarv, om øvrige verdensreligioner, andre livssyn, filosofi og etikk
 • har kunnskap om barns rettigheter, internasjonale konvensjoner samt nasjonale lover og forskrifter som omhandler barn
 • har kunnskaper om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger

Studenten

 • kan praktisere barnehagens samfunnsmandat
 • kan formidle og legge til rette for læring av sentrale tema fra kunnskapsområdet
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • kan samarbeide med foresatte om å tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen
 • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kan utøve demokrati i praksis og stimulere til barns demokratiforståelse
 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser med personale
 • kan identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep
 • kan etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagen
 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig
 • kan samarbeide med barns foresatte
 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn
 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn
 • har evne og kompetanse til å kommunisere muntlig, skriftlig og interkulturelt
 • kan veilede og lede personalet på en måte som bidrar til felles forståelse og utvikling av praksis

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger og workshops samt ulike former for skriftlig, muntlig og digital formidling både individuelt og i gruppe. Ekskursjoner vil, så vidt det er mulig, inngå i studiet. Deler av undervisningen vil være obligatorisk, nærmere informasjon om dette gis ved studiestart.

Praksis er en integrert del av kunnskapsområdet og vil bli knyttet til arbeidsmåtene i faget, slik at det blir sammenheng mellom teori og praksis.

Høgskolen bruker elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i faget og være aktive i forhold til bruk av biblioteket ved Avdeling for lærerutdanning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

 • Studentene skriver en midtveisevaluering på 1-2 sider (skriftstørrelse 11 og linjeavstand 1.5). Evalueringen skal inneholde noe om 1) egeninnsats og egen læring, 2) læringsmiljøet og 3) profesjonsorientering i studiet. Faglærer oppgir frist for innlevering. Studentene oppfordres til å skrive en egen logg som grunnlag for midtveisevalueringen. Midtveisevalueringen er grunnlag for diskusjon i klassen og i fagutvalgene.
 • En gruppeoppgave knyttet til praksisperioden hvor studentene skal utarbeide et didaktisk opplegg med utgangspunkt i et sentralt tema i kunnskapsområdet. Opplegget skal tilrettelegges for en barnegruppe i barnehagen, og gjennomføres sammen med medarbeidere eller medstudenter. Oppgaven vil bestå av en teoretisk del, en praktisk del og en avsluttende vurdering av gjennomføringen av opplegget. (Omfang ca 5 sider).
 • En 2 dagers workshop knyttet til tema "Den vanskelige samtalen". Studentene må være forberedt på å delta i rollespill samt analyse og kritisk refleksjon knyttet til egne og andres rollespill. Arbeidskravet vil være firedelt og bestå av introduksjonsforelesning, gruppeveiledning, gruppefremlegg og innlevering av individuelt refleksjonsnotat.
 • En individuell skriftlig oppgave i form av en akademisk tekst som trener studenten i å reflektere rundt sentrale tema i kunnskapsområdet og samtidig formidle utvalgt faglitteratur. Omfang på 1800 ord.
 • En tekst til kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU1) i 3. studieår: Refleksjonsnotat etter praksis. Hver student lager et notat der han/hun reflekterer over sin rolle som pedagogisk leder i barnehagen. Notatet legges i en egen mappe som følger studenten til 3 klasse. Omfang ca. 1 side. Vurderes til levert/ikke levert.

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert / gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering / gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden starter.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.