Hopp til innhald

BLUPRA3-D Den pedagogiske profesjon - ledelse av endrings- og utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er tredje praksisemne og en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Gjennom praksisstudiet skal studenten møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell barnehagelærer. Gjennom samhandling med kollegaer, foresatte, barn og grupper av barn i ulik alder, og med ulike forutsetninger, skal studenten utvikle kompetanse på flere områder.

Praksisopplæringen og kunnskapsområdene henger tett sammen, og praksisbarnehagen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. Studentens profesjonskompetanse blir utviklet i et tett samarbeid mellom studenten selv, praksisbarnehagen og høgskolen. Kunnskap fra kunnskapsområdene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til kunnskapområdene. Sammen danner dette grunnlag for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse.

De overordnede temaene for emnet er pedagogisk dokumentasjon, refleksjon og ledelse, blant annet i forbindelse med endrings- og utviklingsarbeid. Praksisemnet har profesjonsrettet fokus med tematisk forankring i kunnskapsområdet LSU 1 (Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, emne 1) og kunnskapsområdet SRLE 2 (Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk, emne 2), samt overgangen barnehage-skole.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert møter, barnehage-hjem-samarbeid med mer. Studenten skal gjennomføre lederdager.

I forkant av hver praksisperiode lager praksislærer og student/er en oversikt over innholdet i praksisperioden. Dette som del av planleggingsdokumentet Plan for læring i praksis. Oversikten skal inneholde fordeling av aktiviteter, observasjon, veiledning, praksisteam, deltakelse i møter og deltakelse i barnehage-hjem-samarbeid.

Studenten skal bruke 5 dager av denne praksisperioden til å gjøre seg kjent med hvordan praksisbarnehagen samarbeider om og forbereder de eldste barna på overgangen fra barnehage til skole og SFO. De enkelte praksisbarnehagene avgjør selv om dagene organiseres som sammenhengende dager (del av høstpraksis), i/på sin vanlige gruppe/avdeling, eller som punktpraksis i løpet av høst-/vårpraksis. Punktpraksis kan være aktuelt dersom det foregår noe som er relevant for studentene å delta på utenom ordinær praksisperiode. Organiseringen skal framgå av Plan for læring i praksis.

Læringsutbytte

Læringsutbyttene beskriver det sett av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal vise at de behersker i løpet av denne praksisperioden. De er samtidig vurderingskriterier for dette emnet. Læringsutbyttene må sees i sammenheng med emneplanene for kunnskapsområdene.

Kunnskaper Studenten har kunnskap om:

 • ledelse og samarbeid i barnehagen
 • personalledelse og personalsamarbeid
 • barnehagen som lærende organisasjon
 • barnehagens samfunnsmandat
 • endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen
 • samarbeid om overgangen mellom barnehage, skole, SFO og foreldre

Ferdigheter Studenten kan:

 • Planlegge, lede og evaluere eget endrings- og utviklingsarbeid
 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Beherske ulike måter å lede personalet
 • Bruke ulik dokumentasjon som verktøy i endringsarbeid

Generell kompetanse Studenten:

 • Har endrings- og utviklingskompetanse
 • Kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til endring og nytenkning
 • Kan arbeide i tråd med Lærerprofesjonens etiske plattform
 • Skal være aktiv i planlegging og ledelse av praksisteam
 • Har bevissthet om sin profesjonelle rolle i barnehagen
 • Studentene må også oppfylle følgende krav:
 • rette seg etter normer, regler og lover i arbeidslivet
 • overholde forpliktelser, avtaler og tidsfrister

For å bestå praksis må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle læringsutbyttene. Læringsutbyttene for BLUPRA1-D og BLUPRA2-D gjelder også som vurderingsgrunnlag for BLUPRA3-D.

Krav til forkunnskaper

BLUPRA2-D må være bestått

Undervisnings- og læringsformer

I forkant av hver praksisperiode lager praksislærer og student/er en oversikt over innholdet i praksisperioden. Dette som del av planleggingsdokumentet Plan for læring i praksis. Oversikten skal inneholde fordeling av aktiviteter, observasjon, veiledning, praksisteam og deltakelse i møter.

I LSU-delen av BLUPRA3-D skal studenten gjennomføre et et utviklingsarbeid i praksisbarnehagen som er tilpasset tidsrammen arbeidet skal utføres i.

Obligatorisk læringsaktivitet

Praksisemnet er obligatorisk og alle dager, inkludert forberedelse og etterarbeid på høgskolen må gjennomføres. Faglærerne utarbeider egne praksisoppgaver til praksisperioden. Disse vil være knyttet til LSU, SRLE, overgangen barnehage - skole og til læringsutbyttene for praksis. Enkelte oppgaver må gjennomføres i høstsemesteret, andre i vårsemesteret, avhengig av når studentene har undervisning og eksamen i LSU1 og SRLE2. Detaljert oversikt over praksisoppgaver og innlevering vil bli gitt i forkant av praksisperiodene.

I tillegg skal studenten gjennomføre følgende oppgaver:

Det første veiledningsgrunnlaget (forventningsdokument): Det første veiledningsgrunnlaget skal være et grunnlag for den første veiledningssamtalen, der forventningsavklaringer og studentens rolle og ansvar vil være et naturlig fokus. Veiledningsgrunnlaget leveres til praksislærer og profesjonsveileder i god tid, og senest 1 uke før praksisstart.

Ta utgangspunkt i følgende punkter:

 • Hvordan jeg vil ta initiativ, arbeide selvstendig, lede og samarbeide
 • Hvilke forventninger jeg har til rollefordelingen mellom meg som student og praksislærer
 • Hvilke forventninger jeg har til hvordan veiledning skal foregå
 • Hvordan jeg reflekterer rundt mine mål for praksis (knyttes til læringsutbyttene, forventninger og utfordringer)
 • Navn, kontaktinfo
 • Eventuelt

Veiledningsgrunnlag før veiledning (ukentlig): Studenten skal levere veiledningsgrunnlag i forkant av veiledning hver uke. Disse skal ta utgangspunkt i det som er aktuelt å søke veiledning om. Yrkesetiske refleksjoner skal inn som del av veiledningen. Frist for innlevering avtales direkte med praksislærer.

Praksisteam Studentene har ansvar for praksisteam. Overordnet tema for praksisteam er utviklingsarbeid. Studentene i samme praksisbarnehage utarbeider tema for praksisteam og lager sakliste og sender denne til alle deltakerne. Studentene leder praksisteam og har ansvar for å skrive referat.

Selvevaluering - Studenten skal levere en skriftlig selvevaluering ved slutten av praksisperioden. Denne leveres til styrer i praksisbarnehagen siste dag i praksis og skal inneholde følgende tema:

Studentens opplevelse av:

 • Møtet med barnehagen
 • Veiledning
 • Praksisteam
 • Muligheten for å gjennomføre oppgaver i praksisperioden

Studenten bruker vurderingskryss til denne selvevalueringen. For hvert kulepunkt reflekteres det rundt

 • Hva var bra og hvorfor?
 • Hva som ikke fungerte og hvordan det kunne vært bedre

Vurderingsform

Praksis, 30 dager (15 dager i høstsemesteret og 15 dager i vårsemesteret).

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Underveisvurdering blir gitt etter ca 15 dagers praksis. Dette er en foreløpig vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene, og den skal være skriftlig. Studenten skal ha kopi av underveisvurderingen.

Sluttvurdering med begrunnelse og karakter blir gitt etter at alle praksisdager er gjennomført.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til ett nytt forsøk jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se BLU-Retningslinjer for praksisstudiet.