Hopp til innhald

MUND4A113 Norsk fagdidaktikk - del 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet Norsk fagdidaktikk inngår som en av fire mulige fagfordypninger i studiet Master i undervisningsvitenskap. En full fordypning i Norsk fagdidaktikk innebærer at studenten både tar Norsk fagdidaktikk del 1 og del 2, i tillegg til å skrive masteroppgave innenfor norsk fagdidaktikk. Samlet blir det 75 studiepoeng i fordypningsfaget.

Innholdet i Norsk fagdidaktikk del 1 består av en språklig og en litterær del.

Språklige delemner:

 • Generell språkdidaktikk
 • Lesedidaktikk og sjangerlære
 • Skriveopplæring
 • Opplæring i bokmål, nynorsk og samisk
 • Grammatikk og grammatikkundervisning
 • Normering

Litterære delemner:

 • Generell litteraturdidaktikk
 • Sentrale litteraturteoretiske retninger
 • Litterære leseteorier
 • Litteraturhistorie
 • Litteraturkritikk og litterær kvalitet
 • Sammensatte tekster

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter avsluttet studium har studenten

 • Kunnskap om ulike litteraturdidaktiske og litteraturteoretiske retninger.
 • Kunnskap om ulike språkdidaktiske og språkteoretiske retninger.
 • Innsikt i og oversikt over hvordan man underviser i norskfaget i grunnskolen.
 • Kunnskaper om forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til analyse av språk og tekst.

Ferdigheter

Etter avsluttet studium kan studenten

 • Utføre teoriforankret arbeid med litterære tekster og med språklige data.
 • Gi faglig begrunnet undervisning i norsk i grunnskolen.
 • Bruke vitenskapelige metoder i studiet av språk og tekst.
 • Vise at hen kjenner til ulike utfordringer som er knyttet til fagundervisning og kunnskapsutvikling.

Generell kompetanse

Etter avsluttet studium kan studenten

 • Bruke teoretisk kunnskap, både i arbeid med egen masteravhandling og i vurdering av andres arbeid.
 • Overføre teoretisk kunnskap til praktisk arbeid med norskfaget i klasserommet.
 • Utdype og konkretisere hva norskundervisning er og kan være.

Krav til forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng Norsk GLU 5-10 eller Norsk GLU 1-7 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i form av forelesninger, fagseminar og individuell veiledning. Det forutsettes at studentene bidrar aktivt i den faglige diskusjonen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal holde to muntlige presentasjoner: En i språkdelen av faget og en i litteraturdelen av faget.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to år etter at godkjenningen er gitt.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Studenten skal skrive en fagartikkel på ca. 10 sider med problemstilling fra et sentralt forskningsområde.

Det vil bli gitt veiledning i arbeidet med denne artikkelen.

Studenten velger selv målform.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.