Hopp til innhald

MUND4D213 Danning og global education governance

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet Danning og global education governance inngår som en del av to i den ene av fire mulige fagfordypninger i studiet Master i undervisningsvitenskap og skriver masteroppgave knyttet til pedagogikk. Det studeres forholdet mellom danning (begrep, resultat og prosess) og utdanningspolitikk. Emnet diskuterer hvordan danningsbegrepet anvendes som politisk og økonomisk styringsinstrument i en global verden. Det vises hvilke konsekvenser dette har for undervisnings- og opplæringspraksis.

Emnet legger vekt på bruk av kapabilitetstilnærmingen (Capability Approach; M. Nussbaum, A. Sen). Det legges vekt på følgende tema:

 • skolens og barnehagens politiske funksjoner
 • skolens og barnehagens økonomiske funksjoner
 • skolens og barnehagens sosiale funksjoner
 • kunnskapsutvikling og globalisering
 • pedagogiske inklusjons-/ eksklusjonsmekanismer

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne har studenten

 • kjennskap til hvordan samfunnsmessige endringer skapes og hvilke konflikter og motsigelser aktualiseres gjennom utdanningsreformer og utdanningspolitikk
 • dyp innsikt i hvordan ulike utdanningsinstitusjoner organiserer kunnskap og kunnskapsprosesser, formidler og distribuerer viten på et globalt nivå
 • utviklet forståelse for hvordan inklusjons-/eksklusjonsmekanismer påvirker barns og unges danning

Etter avsluttet emne kan studenten

 • forklare hvordan individets danning er avhengig av politiske og økonomiske styringsregimer
 • drøfte hvordan undervisning kan bidra til utvikling av individets myndighet og selvstendighet

Etter avsluttet emne kan studenten

 • analysere aktuelle utdanningspolitiske problemer på bakgrunn av danningsteorier
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i formidling av reflekterte oppfatninger om danning, utdanning og oppdragelse.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres med forelesninger og kollokviegrupper. Det forventes at rundt halvdelen av normert arbeidstid brukes til å gjennomarbeide pensumet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene leverer en disposisjon for semesteroppgaven. Teksten gjør essayets struktur tydelig og gir korte forklaringer for sentrale tekstavsnitt. Essayets tema velges selv i forhold til emne og må godkjennes av fagansvarlig (maks. 1000 ord). Det vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell semesteroppgave.
Oppgaven skal være et essay med selvvalgt tema (maks. 4000 ord)
Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.
Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.