Hopp til innhald

SK162 Sjukepleie ved somatisk sjukdom og skade

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet er knytt til sjukepleie ved somatisk sjukdom og skade hos pasientar i sjukehus.

Dei ulike tema i emnet er:

 • sosiologiske perspektiv på sjukdom, ulikskap i helse og helsetenester, identitet, roller og makt
 • etiske problemstillingar i klinisk sjukepleie
 • sjukepleieprosess og sjukepleiedokumentasjon i sjukehus

Sjukepleie i høve:

 • barn på sjukehus
 • reumatologiske sjukdommar
 • palliativ omsorg
 • kreft
 • nevrologiske sjukdommar
 • kardiovaskulære sjukdommar
 • lungesjukdommar
 • ernæringsproblem
 • sjukdommar i fordøyingssystemet
 • gynekologiske sjukdommar
 • sjukdommar i nyre- og urinvegar
 • øyre-, nase-, halssjukdommar
 • pre-, per-, postoperativ pleie
 • sjukdommar og skade i rørsleapparatet
 • smerter
 • ulike typar sår
 • endokrine sjukdommar
 • stress/krise og meistring av sjukdom
 • undervisning og rettleiing

Førstehjelp

 • basal og avansert hjarte-/lungeredning
 • akutte medisinske tilstander

Læringsutbytte

Etter fullført emne har/kan studenten:

Kunnskap

 • har kunnskapar om aktuelle observasjonar og sjukepleietiltak ved ulike sjukdommar og skade
 • har kunnskap om sjukehus som organisasjon
 • har kunnskap om sjukepleiaren sitt leiaransvar i ei sjukehusavdeling
 • har kunnskap om tverrprofesjonelt og tverretatleg arbeid

 

Ferdighet

 • kan vurdere og gjere greie for aktuelle observasjonar og sjukepleietiltak ved ulike sjukdommar og skade
 • kan nytte sjukepleieprosessen som metode
 • kan nytte sosiologisk kunnskap for å forstå sjukdom og helse i eit samfunnsperspektiv, forstå åtferd og samarbeid i institusjon og arbeidsplass i eit individ og organisasjonsperspektiv

 

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning etter pedagogiske prinsipp

Krav til forkunnskapar

Emna SK 160, SK 161,SK 199, SK 169, SK 170 må vere greidd før start i emne SK 162

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • førelesingar
 • seminar med og utan rettleiing
 • praktiske øvingar
 • oppgåveløysing individuelt og i grupper
 • sjølvstudium
 • delar av emnet kan bli undervist på engelsk
 • munnleg framlegg

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • delta på obligatoriske førelesingar. Dette vil gå fram av timeplanen.
 • førebuing og deltaking på seminar i gruppe i sosiologi med innlevering av skriftleg gruppearbeid
 • førebuing og deltaking på seminar i gruppe i medisinsk sjukepleie med innlevering av individuelt skriftleg arbeid (ikkje for deltidskull)
 • førebuing og deltaking på seminar i gruppe i kirurgisk sjukepleie med innlevering av skriftleg gruppearbeid
 • førebuing og deltaking på seminar i gruppe i tema kreftsjukepleie
 • delta på framlegg
 • undervisning og øving i sjukepleiesenteret (4 samlingar)

Vurderingsform

Skuleeksamen - 5 timar. Individuell. Bokstavkarakter, A-F.