Hopp til innhald

BVPP33 Vernepleie i praksis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Praksisens overordnete tema er:

Vernepleiefaglig yrkesutøvelse på individ- og systemnivå og endringsarbeid med fokus på utøvelse av kunnskapsbasert praksis. Underveis i praksis kan studenten(e) velge å ha særlig fokus på ett av følgende systemnivå/områder: Individuell tilrettelegging av tiltak og tjenester, evaluering av tjenestetilbud, organisasjonsutvikling, psykososialt arbeidsmiljø, tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid eller veiledning og faglig oppfølging av ansatte. Her kan praksisplassen melde ønsker eller forslag til studenten ved praksisstart. Ut fra egne faglige interesseområder og praksisplassens muligheter og behov utformer studentene selv mål for praksis i samråd med praksisveileder og kontaktlærer.

Utover i praksis skal studentene vise selvstendighet ved at de har en integrert helsefaglig-, sosialfaglig- og pedagogisk kompetanse på et nivå som nærmer seg profesjonell fagutøvelse samt at de kan komme både praksisplassen og spesifikke elever, brukere eller pasienter til gode.

Gjennom 12 uker får studentene tilgang til helse- og velferdstjenester der de på ulike måter kan øve seg på faglig relevant yrkesutøvelse som vernepleier.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har bred kunnskap knyttet til hvordan ulike profesjoners kompetanse kan utfylle hverandre i samarbeid på tvers av profesjoner og etater
 • har kunnskaper og kan redegjøre for prosessen i individuell faglig veiledning
 • kjenner til sentrale utfordringer i kvalitetsutviklings- og endringsarbeid på systemnivå
 • kan oppdatere, beskrive og begrunne sin egen praksisvirksomhet på måter som viser en helhetlig forståelse av egen yrkesrolle og praksisplassens tjenester
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap som er relevant for praksisstedet

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan anvende relevante organisasjonsteoretiske perspektiv i kartlegging av ulike praksisfelt
 • kan anvende faglig kunnskap i analysering av problemstillinger som berører elever, brukere eller pasienter på måter som krever kunnskap om den enkeltes behov, ønsker og perspektiver, pleie og omsorg, miljø- og aktivitetsarbeid samt tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
 • kan anvende faglig kunnskap i kvalitetsutviklings- og endringsprosesser på praksisplassen ved å bruke kunnskapsbasert praksis
 • kan anvende veiledningsteori og stimulere til faglig refleksjon i samtaler med tjenesteutøvere

Generell kompetanse: Studenten...

 • har innsikt i relevant fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre samhandling med personer med funksjonsnedsettelse på måter som ivaretar den enkeltes grunnleggende menneskeverd som bidrar til likeverd og inkludering
 • kan formidle egne synspunkter og erfaringer samt identifisere og anerkjenne samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Krav til forkunnskaper

Bestått praksis i 2. studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformer i praksis omfatter:

 • deltakelse i praksisforberedelser og samlinger på skolen
 • skriving, evaluering og refleksjonsarbeid
 • aktiv deltakelse i praksisstedets virksomhet
 • kartlegging av praksisplassen med utgangspunkt i organisasjonsteori
 • kartlegging og utprøving av tiltak i samsvar med utarbeidet praksisplan
 • fremlegg for ansatte på praksisstedet
 • gi veiledning til ansatte på praksisstedet
 • gjennomføre alle trinnene knyttet til gjennomføring av en lesesirkel

Praksisforberedelse, midt - og sluttsamling inngår som en del av praksisperioden. Fravær her regnes som fravær fra praksisperioden. Det vises til praksisreglementet i Praksishåndboken. I praksisforberedelsen, midt - og sluttsamlingen vil arbeidsformene være undervisning, gruppearbeid med kontaktlærer og selvstudier.

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere over egne og andres handlinger i yrkesfeltet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent;

 • utarbeide et forberedelsesnotat
 • utarbeide en praksisplan
 • ha fremlegg på praksisplassen
 • gjennomføre veiledning av en ansatt
 • gjennomføre alle trinnene knyttet til gjennomføring av en lesesirkel (journal club)

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig for gjeldende praksisperiode.

Vurderingsform

Eksamen med to deler. Begge deler (Del 1 og Del 2) må være bestått for å få resultat i emnet.

Del 1, Praksis (inkludert arbeidskrav):

Vernepleie i praksis: 12 uker Praksis er obligatorisk og nærvær mindre enn 90 % gir ikke bestått praksis. Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Vurderingsuttrykk:

Bestått/ ikke bestått.

Gjennomføring av ny praksisperiode:

Ved ikke bestått må praksisperioden gjennomføres på nytt ved neste ordinære vernepleie i praksis.

 

Del 2, Individuell organisasjonsoppgave:

Skriftlig oppgave. Omfang: 1500 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk:

Bestått/ ikke bestått.

Ny eksamen:

Ved ikke bestått oppgave, må denne bearbeides og leveres til ny angitt tid.