Hopp til innhald

FM3-PRA-04 Praksis i varierte og videregående opplæringsarenaer, 15 dager

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Praksisopplæringen blir utformet i samarbeid med praksisfeltet og praksisarenaer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer som særpreger musikkfaget
  • har kunnskap om elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring og tilpasset opplæring
  • har kunnskap om lærerens rolle som kulturformidler

Ferdighet

Studenten

  • kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i musikk
  • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning i musikk
  • kan bruke et bredt utvalg arbeidsmåter og læremidler i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

  • kan drøfte undervisning og læring, fag og elever i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
  • kan reflektere over egen og andres praksis i lys av teori og forskning
  • kan bruke tilbakemeldinger på egen praksis på en konstruktiv måte

Krav til forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Praksisopplæringen foregår i løpet av høst og vår.

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

Praksis

Bestått/ikkje bestått