Hopp til innhald

SK157 Helsefremjande og førebyggjande arbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Emnet handlar om helsefremjande og førebyggjande arbeid på ulike område i samfunnet.  Undervisninga er knytt til fire tema:

Tema 1 Grunnlagstenking:

 • Definisjonar og teoriar i helsefremjande og førebyggjande arbeid  
 • Juridisk regulering av helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • Offentlige og frivillige aktørar, samt organisering av helsefremjande og førebyggjande aktivitet
 • Mål- og risikogrupper innan helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • Helsedeterminantar og helsetilstand på individ- og gruppenivå
 • Empowerment, meistring og endring av helseåtferd
 • Helsefremjande samtale 
 • Helsekompetanse (health literacy)
 • Intervju og observasjon som metode for kartlegging og evaluering *
 • Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tema II Aktivitet, kultur og helse.

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Kulturell aktivitet og helse
 • Sosiale medium og helse
 • Helsefremjande arbeidsplassar

Tema III Migrasjon og internasjonal helse:

 • Globale og lokale satsingar og program innan helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • Migrasjon: årsaker og fellestrekk
 • Mottak og opphald i Noreg
 • Kulturell tilpassing og helseutfordringar ved migrasjon
 • Helseutfordringar i andre minoritetsgrupper
 • Reisemedisin
 • Smittsame sjukdomar og andre globale helseutfordringar
 • Internasjonalt helsefremjande og førebyggjande arbeid

Tema IV Helse i forhold til barn og ungdom:

 • Oppvekstvilkår og helse
 • Helsestasjon, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom
 • Samliv og seksuell helse
 • Førebyggjande arbeid i forhold til rusmiddel og anabole steroider

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten 

 • har kunnskap om sentrale omgrep og teoriar innan helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • har kunnskap om faktorar som påverkar helse (helsedeterminantar) og hovudtrekk i folkehelsa har innsikt i etiske- og juridiske rammer, aktørar og organisering innan feltet
 • har kunnskap om internasjonale, nasjonale og lokale føringar i helsefremjande og førebyggjande arbeid

Ferdigheiter

Studenten 

 • kan tilpasse og bruke kunnskapen sin i teoretisk og praktisk tilnærming til helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • kan utarbeide prosjektplan, gjennomføre og evaluere prosjekt knytt til praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise respekt for målgruppa sin råderett og kontroll og legge til rette for brukarmedverknad
 • kan formidle kunnskap om helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • kan medverke til entreprenørskap og innovasjon

Krav til forkunnskapar

Emne SK160, SK161, SK169, SK155, samt alle obligatoriske læringsaktivitetar i SK162 må vere greidd før start i emnet SK157

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Gruppearbeid
 • Seminar
 • Skriftlege oppgåver og munnleg framlegg i grupper
 • Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Delta på obligatorisk førelesingar. Dette kjem fram av timeplanen.
 • Delta på rettleiing på prosjektplan
 • Delta på rettleiing på prosjekteksamen
 • Godkjent prosjektplan
 • Godkjent og stadfesta observasjonspraksis tilsvarande 8 dagar
 • Godkjent poster og deltaking på posterworkshop
 • Framlegg av prosjektarbeid for medstudentar og lærar

Vurderingsform

Prosjekteksamen i gruppe. Vurdering: greidd/ikkje greidd.

Ved karakteren ikkje greidd ved prosjekteksamen kan gruppa arbeide vidare med same problemstilling til ny eksamen. Gruppa får tilbod om ein time rettleiing ved ny eksamen.