Hopp til innhald

SK165 Kommunehelsetjeneste og psykisk helsearbeid/helsevern

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Innhaldet i dette emne er sjukepleie i kommunehelsetensta (sjukepleie i heimen) og i spesialisthelseteneste. Sjukepleie i psykisk helseteneste er knytt til kommunehelseteneste. Sjukepleie i psykisk helsevern er i spesialisthelsetenesta.

 

 • Sjukepleiar sine funksjonar i heimesjukepleien og psykisk helsearbeid/helsevern
 • Yrkesetikk og etiske dilemma
 • Menneskesyn i psykisk helsearbeid og heimesjukepleie
 • Terapeutisk relasjonsarbeid i sjukepleien 
 • Helsefremming, livskvalitet og meistring ved kronisk sjukdom
 • Vald i nære relasjonar 
 • Hovudgruppene av psykiske lidingar/ rusavhengigheit og behandlingsmetodar
 • Observasjon, vurdering og sjukepleietiltak ved heimebuande akutt kritisk sjuke og eldre med multisjukdommar
 • Psykisk utviklingshemming
 • Rehabilitering, recovery og individuell plan
 • Legemidlar, interaksjonar og moglege komplikasjonar, med eit særleg fokus på eldre og psykofarmakologi
 • Brukarmedverknad, familie- pårørande samarbeid og nettverksarbeid  
 • Sentrale politiske og juridiske føringar for kommunehelseteneste og psykisk helsearbeid/helsevern
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Kultur og kulturskilnad i møte med personar med minoritetsetnisk bakgrunn i kommunehelsetenesta og psykisk helseteneste