MGBKRV101 KRLE 1, emne 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

KRLE 1 (30 sp) er delt inn to emner, som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 1 legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner, livssyn og filosofi har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal bli kjent med grunnlaget for etisk refleksjon gjennom grunnlagsetikk, og de skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan 
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev med vekt på de første årstrinn
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn 
 • har kunnskap om sentrale filosofer i antikken 
 • har kunnskap om KRLE-faget i et historisk og komparativt perspektiv
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan brukes i faget 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene
 • kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål
 • kan integrere begynneropplæring i KRLE

Generell kompetanse

Studenten

 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE 
 • kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Campusbasert E-Læring; lærerstyrt og med studentaktiviteter med samlinger på campus etter lokal organisering. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. 

Det vil bli lagt til rette for en felles ekskursjon til utlandet på tvers av campus med egenbetaling. 

Arbeidskrav

 • 1 skriftlig innlevering, nærmere retningslinjer gis ved studiestart 
 • 1 kunnskapsprøve innen fastsatt frist 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.  

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel