MGBKRV201 KRLE 1, emne 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn to emner, som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 2 legges det vekt på kunnskap om, og kritisk refleksjon knyttet til, KRLE-fagets historie, sentrale arbeidsmåter i faget og fagets rolle i forhold til eleven, skolen og samfunnet. Studentene skal opparbeide ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, blant annet evaluering av digitale ressurser. Kristendommen har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Etikken har konsentrasjon om områdeetikk. Barns etiske og moralske utvikling og filosofi med barn tematiserer blant annet begynneropplæring og tilpasset opplæring i faget.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten 

 • har kunnskap om grunnlagsetikk
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendommen 
 • har kunnskap om kristendommens historie til og med reformasjonstiden 
 • har kunnskap om filosofi for barn som arbeidsmåte
 • har kunnskap om områdeetikk og barns etiske og moralske utvikling

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget 
 • kan kritisk vurdere digitale læremidler 
 • kan gjøre en etisk analyse innen elevorientert områdeetikk 
 • kan gjennomføre filosofiske samtaler med barn 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål 
 • kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn og om dets rolle for den enkelte elev 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Campusbasert E-Læring; lærerstyrt og med studentaktiviteter med samlinger på campus etter lokal organisering. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.

Arbeidskrav

 • lokal ekskursjon til et kirkesamfunn og/ eller andre trossamfunn med for- og etterarbeid. 
 • 1 kunnskapsprøve innen fastsatt frist 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler