BYG120 Trekonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til trekonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere trekonstruksjoner.

Innhold:

 • Trevirkets oppbygning og egenskaper
 • Kontroll for normalkraft, torsjon, moment og skjærkraft
 • Kneknings- og vippingseffekter
 • Spesielle beregningsregler for lastfordeling, avstivning, limtre, krumme bjelker, sammensatte tverrsnitt m.v.
 • Kontroll av forskyvninger
 • Utforming og beregning av forbindelser: spiker, skruer, bolter, tømmerforbindelser, dybler
 • Valg av bæresystem
 • Gjennomgang av relevante blad i Byggforsk-serien
 • Brannmotstand
 • Massivtre
 • Beregning av konstruksjonselementer ved hjelp av beregningsprogram

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til trekonstruksjoner og tre som et bærekraftig byggemateriale
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for trekonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av trekonstruksjoner
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for trekonstruksjoner

Ferdigheter

 • Kunne redegjøre for bruken av tre som miljøvennlig byggemateriale, og konkretisere dette gjennom eksempler fra norsk trearkitektur
 • kunne dimensjonere enklere elementer i trekonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for trekonstruksjoner

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan tre kan benyttes i bygninger

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

BYG101 Materiallære, BYG105 Bygningskonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer. Bedriftsbesøk/Ekskursjon.

Arbeidskrav

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Trestandard NS-EN 1995-1-1
 • Utdrag fra brannstandard NS 3470-2
 • Formelbok: Stålkonstruksjoner - Profiler og formler
 • Kalkulator 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG142 (1) - Bygningskonstruksjoner 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG300 (1) - Trekonstruksjoner og Statikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB072 (1) - Trekonstruksjoner - Reduksjon: 5 studiepoeng