ING171 Fysikk for brann-, HMS- og maskiningeniør

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Rørsle langs ei rett line, rørsle i rommet, Newtons lover, arbeid og energi, kollisjonar, rotasjonsrørsle og  spinnsats.

Læringsutbytte

Kunnskap

 Studenten kan gjere greie for:

 • Kinematikk i to og tre dimensjoner.
 • Strukturen til newtonske mekanikken.
 • Newtons lover og arbeid-energi-setninga for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • Bevaringslover som er nyttige i samband med kollisjonar for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • Krav som er knytt til bruk av dei ulike lovene og prinsippa.
 • Bruken av modellar og modellar sitt gyldigheitsområde.

Ferdigheiter

Studenten kan gjennomføra:

 • Berekningar basert på den newtonske mekanikken for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • Bruk av gode og tydelege skisser som del av oppgåveløysingar i mekanikk.
 • Laboratoriearbeid med samarbeid i gruppe og vitskapeleg rapportskriving.

Generell kompetanse

 Studenten kan:

 • Forklara fysiske problemstillingar og løysingsmetodar til andre, både skriftleg og munnleg,
 • Bruka verktøy frå fysikken til å finna svar på problemstillingar i andre teknologiske fag,
 • Gjenkjenna enkle fysiske lovmessigheiter slik dei kjem til uttrykk i komplisert teknologi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

2FY / Fysikk 1

3MX / R2

MAT110

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, øvingar og laboratoriearbeid.

Arbeidskrav

Abeidskrav 1: To labøvingar gjennomførde og godkjende. Dersom studenten har hatt eksamensrett i emnet tidlegare vert arbeidskrav 1 sett på som oppfylt.

Arbeidskrav 2: Tre testar. Dette arbeidskravet gjeld for 2 semester.

Arbeidskrav 3: To obligatoriske innleveringer. Dette arbeidskravet gjelder for 2 semester.  

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 3 timar.

Gradert karakter: A - E / F (stryk).

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ING1004 (1) - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1030 (1) - Fysikk for elektro - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1008 (1) - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng