ING2015 Materialar og tilverking

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Metalliske material sin molekylær- og gitterstruktur samt fasediagram. Materialars framstilling og eigenskapar. Korrosjon. Fastleikseigenskapar og testar, destruktive og ikkje-destruktive. Vidare støyping og plastisk bearbeiding. Sveising og skjærbrenning. Sponfråskillande bearbeiding, dreiing, fresing, boring og sliping. Laser- og vasskjæring. Automatisering og industrirobotar i tilverknadsprosessar.

Læringsutbytte

- Kunnskap:

Studenten:

 • Har grunnleggjande kunnskap om fysiske og mekaniske eigenskapar og bruk og av metalliske material som konstruksjonsmaterial.
 • Har kunnskap om ikkje-metalliske konstruksjonsmaterial
 • Har grunnleggjande kunnskap om korrosjonsprosessar
 • Kan gjere greie for ein del viktige formgjevings- og tilverkningsprosesser.
 • Kan gjøre greie for effekten av temperatur og deformasjon på mekaniske eigenskapar på noen viktige konstruksjonsmaterialar.

- Ferdigheiter:

Studenten:

 • Kan skilje mellom ulike metalliske legeringar og klassifisera desse etter dei fysiske og mekaniske eigenskapane deira og eigna formgjevingsprosess.
 • Kan velje eit material ut frå ønska fysiske og mekaniske eigenskapar til det ferdige produktet.
 • Kan velje ulike behandlings- og tilverkningsprosessar for å oppnå produktets spesifikasjonar, samt kvalitets- og toleransekrav.

- Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan fastleggje ulike materialars mekaniske egenskapar ut i frå ulike testemetodar.
 • Kan velje mellom ulike materialar, tilverkningsmetodar og formingsmekanismar ut ifrå industrielle krav til vara.
 • Kan formidla kunnskap om materialar og tilverkning både skriftlig og munnleg.
 • Har lært å arbeide saman i grupper og i praktiske prosjekt/lab.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, rekne- og laboratorieøvingar.

Arbeidskrav

Ja (vert spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typar: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) vert delt ut under eksamen.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • MAS144 (1) - Materialer og tilvirkning - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS118 (1) - Tilvirkning og automatisering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS113 (1) - Materiallære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS107 (1) - Maskinkonstruksjon og tilvirkning - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2005 (1) - Maskinkonstruksjon og tilvirkning - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • PR061 (1) - Materiallære - Reduksjon: 5 studiepoeng