ING2048 Arbeidsmiljøet

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i ulike temaer knyttet til det totale arbeidsmiljøet og den langtidsfriske arbeidsplassen:

 • psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • fysiske arbeidsmiljøfaktorer
 • ergonomi og belastningslidelser, forebygge og følge opp sykefravær
 • kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
 • biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • ytre miljø og avfallshåndtering

Disse temaene skal knyttes opp mot:

 • kartleggingsmetoder
 • risikovurderinger og konsekvensanalyser
 • lover og forskrifter.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten:

 • kan redegjøre for problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder relatert til fagområdet.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • kan oppdatere sin kunnskap innen for fagområdets metoder og regelverk.
 • kan identifisere, kartlegge, risikovurdere og rapportere ulike arbeidsmiljøproblemer.
 • kan nyttiggjøre seg sykefraværstall for å vise sammenheng mellom disse og lønnsomheten i bedriften.

- Ferdigheter:

Studenten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra statistikk, forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan beherske relevante faglige uttrykksformer og verktøy, teknikker som kartleggings- og analysemetoder.

- Kompetanse:

Studenten:

 • kan anvende relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som anonymitetsproblematikk, forhold mellom ledelse og ansatt, miljøhensyn.
 • kan forklare hvordan arbeidsmiljø faktorer henger sammen med helse og trivsel på arbeidsplassen og hvordan dette igjen henger sammen med bedriftens effektivitet og lønnsomhet.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og for eksempel ved bruk av multimedia.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet (bedriftskontakt, gruppearbeid) og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan redegjøre for nytenkning og innovasjonsprosesser.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og miljø; Systematisk HMS-arbeid.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, laboratoriekurs og prosjekt. 

Det obligatoriske laboratoriekurset består av flere øvelser, som går over flere dager spredt utover semesteret. Av praktiske årsaker kan ikke alle øvelsene gjennomføres flere ganger. Det er viktig at studentene gjør seg kjent med hvilke dager de må være tilstede, da ugyldig fravær kan føre til at studiekravet ikke blir godkjent og en mister eksamensretten i emnet.

Arbeidskrav

Godkjent obligatorisk laboratoriekurs. 

Vurderingsform

Del 1: Prosjekt, teller 40 % av endeleg karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen, 5 timer, tel 60 % av endeleg karakter

Prosjektet omhandler arbeidsmiljøfaktorer i en selvvalgt bedrift eller institusjon. Studentene jobber med prosjektet under veiledning i løpet av semesteret. Sluttrapporten blir vurdert.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Begge delene må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • SI074 (1) - Yrkeshygiene - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI073 (5) - Toksikologi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI073 (1) - Toksikologi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI069 (5) - Biologiske arbeidsmiljøfaktorer - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI069 (1) - Biologiske arbeidsmiljøfaktorer - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI049 (5) - Arbeidsfysiologi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI049 (1) - Arbeidsfysiologi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SI045 (1) - Forebyggende helsearbeid - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB081 (1) - Arbeidsmiljø - Reduksjon: 20 studiepoeng
 • INGB043 (1) - Forebyggende helsearbeid - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB029 (1) - Toksikologi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB026 (1) - Biologiske arbeidsmiljøfaktorer - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB011 (1) - Yrkeshygiene - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ING2011 (1) - Arbeidsmiljø - Reduksjon: 20 studiepoeng
 • ING2039 (1) - Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING2031 (1) - Arbeidsmiljø - Reduksjon: 16 studiepoeng