LU2-MAT415 Matematikk 2b 5.-10.

Emnebeskrivelse for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Denne emneplanen bygger på hva de  nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn sier om matematikkfaget, der målet er å utdanne matematikklærere som kan legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan.

Dette innebærer ulike typer kompetanse som å kunne:

 • analysere elevenes matematiske utvikling
 • være gode matematiske veiledere og samtalepartnere
 • velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver
 • evaluere og velge materiell til bruk i matematikkundervisningen
 • se på matematikk som en skapende prosess og stimulere elevene til å bruke sine kreative evner

For å utvikle den nødvendige kompetansen skal studentene gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 utvikle undervisningskunnskap i matematikk som inneholder både faglige og didaktiske kunnskaper. Studentene skal ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Det betyr blant annet at de må kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter. I tillegg må studentene ha matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Det innebærer at de i tillegg kan analysere matematiske prosesser og argumenter som foreslås av andre og vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial.

Studentene skal ha didaktisk kompetanse som gjør at de kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læreprosesser, gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulike kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfylt fag for alle elever.

Matematikk 2 bygger på matematikk 1 og er delt i to emner; Matematikk 2A (15 stp) og Matematikk 2B (15 stp).

Her fordyper studentene seg i noen av temaene fra matematikk 1 og fokus er mer konsentrert og forskningsrettet. Til sammen skal disse emnene gi studentene mulighet for å inneha læringsutbytte for matematikk 2 beskrevet i De nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn.

Innhold

Dette emnet har fokus på studenten som en som kan initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning. Forskningsparadigmer og forskningsmetoder behandles. Studenten fordyper seg i et matematikkfaglig og matematikkdidaktisk tema. I dette arbeidet, vil relevant forskning, forskningsmetoder og teorier for læring og undervisning være sentralt.

I de matematikkfaglige emnene arbeides det med matematiske oppdagelsesprosesser og statistiske metoder. Det vil være aktuelt å videreutvikle andre matematiske emner fra matematikk 1 i dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen for tallteori, kombinatorikk og sannsynlighetsteori
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Krav til forkunnskaper

Matematikk 1, 30 sp

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 og  matematikk 2A  

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har selv ansvar for å erverve seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som uttrykkes i læringsutbytte ovenfor. Lærerne vil være pådrivere og tilretteleggere for dette arbeidet gjennom undervisning, veiledning, teori- og praksisstudier, oppgaver og andre aktiviteter. Vi vil vektlegge arbeidsformer som fremmer undring, utforskning, refleksjon og kreativ problemløsning med og uten digitale verktøy. Dette medfører en stor grad av studentaktivitet gjennom hele studiet.

Arbeid med matematikkfaglige og matematikkdidaktiske temaer skal sikre et vekselspill mellom faglige og didaktiske kunnskaper og ferdigheter som legger til rette for studentens faglige og didaktiske utvikling og refleksjon. Aktuell forskning og praksiserfaringer er retningsgivende og sentrale i dette arbeidet. Gjennom arbeid med aktuell litteratur, utvikler studenten kunnskap og ferdigheter for refleksjon og utvikling. Praksis vil være en viktig arena der studenten kan gjennomføre og drive utviklingsarbeid i matematikkundervisning. Undervisning vil i hovedsak være veiledning og seminarer. Gjennom veiledning vil studenten få hjelp til å utvikle, drive og reflektere over sitt eget utviklingsarbeid. Seminarene vil være en arena der litteratur og praksis sammenbindes, hvor kunnskap, erfaringer og ferdigheter blir synlige og utvikles gjennom forelesninger, presentasjoner og diskusjoner. Samarbeid på andre fag vil være aktuelt. Studenten vil arbeide med et selvstendig utviklingsprosjekt gjennom hele studiet.

Arbeidskrav

1. Muntlige og skriftlige oppgaver som spesifiseres i semesterplanen

2. 80% oppmøte er obligatorisk

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen (60%),

Muntlig eksamen (40%)

Varighet muntlig eksamen: 45 minutter

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kilder til hjemmeeksamen

Ingen til muntlig eksamen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • EVL-MA415 (1) - Matematikk 2B (5-10) - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • MAT-2B (H) - Matematikk 2B - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAT-415 (1) - Matematikk 3B - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAT-315 (1) - Matematikk 3A - Reduksjon: 5 studiepoeng