Yrkesdykkerkurs klasse A

Kurs

Trenger du dykkebevis A? HVL Dykkerutdanningen arrangerer yrkesdykkerkurs klasse A i Bergen.

DYK100 Sikkerhetsopplæring A-bevis

En yrkesdykker skal ha kunnskaper og ferdigheter innen en rekke områder. Utover kompetanse innen fagarbeidet som skal utføres krever sikker dykking også kompetanse innen fysikk, fysiologi, medisin, førstehjelp, utstyrslære, prosedyrer, regelverk og HMS.

Teori

Dykketeori, dykkefysikk, fysiologi, dykkemedisin, førstehjelp, dekompresjon, utstyrslære, prosedyrer og sjekklister, nødprosedyrer og beredskap, farer ved dykking, regelverk og standarder, søk og søksmetoder samt grunnleggende arbeidsdykking med vanlig og enkelt arbeidsutstyr.

Praksis

Dykking med selvforsynt utstyr og lett overflateforsynt utstyr til 30 meter, Praktisk dykking skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til A-bevis.

Fullført og bestått kurs tilfredsstiller Arbeidstilsynets kompetansebevis A.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

Kunnskaper

 • ha gode kunnskaper om prinsippene for sikker dykking

 • ha kunnskaper om grunnleggende dykkemetoder som benyttes i yrkesdykking

 • ha gode kunnskaper om nødprosedyrer og beredskap innen yrkesdykking

 • kjenne til relevante regelverk og standarder

Ferdigheter

 • kunne dykke sikkert med selvforsynt utstyr til 30 meter vanndybde

 • kunne gjennomføre de vanligste overflatefunksjoner ved dykkeoperasjoner ned til 30 meter med selvforsynt utstyr

 • utføre grunnleggende daglig vedlikehold og kontroll av utstyr

 • kunne anvende grunnleggende HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet i forbindelse med en dykkeoperasjon, herunder også planlegging av slikt arbeid

 • kunne planlegge og gjennomføre undervannsarbeidet i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet

 Generell kompetanse

 • kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i dykkeoperasjonen, dette i henhold til gitte krav og spesifikasjoner

 • kunne følge sentrale lover, forskrifter og regler som gjelder for dykke- og anleggsfagene

 • kunne ta selvstendige avgjørelser, samtidig som man kommuniserer faglig med andre involverte i bemannede dykkeoperasjoner

 • kunne ta ansvar for egen læring ved at de aktivt deltar i læreprosessen og oppdaterer seg i takt med utviklingen i faget

 • kunne ivareta sikkerheten til seg selv og andre involverte i dykkeoperasjonen, samt etterfølge etiske krav og retningslinjer for arbeidsoppgavene

 • kunne vurdere eget arbeidsområde og egen kompetanse og vite når annen fagkompetanse må innhentes

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium og praktiske øvelser.

Forkunnskaper

Bestått matematikk og norsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Vurdering

Skriftlig eksamen, 4 timer, godkjent / ikke godkjent.

Forprøver

Obligatoriske forprøver i dekompresjon og dykkemedisin må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Litteratur

HiB Dykkerutdanningen (2018), Lærebok i yrkesdykking, grunnleggende opplæring (utleveres på skolen)

Norsk Førstehjelpsråd. Førstehjelp. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2007 ISBN 978-82-05-37375-4

Risberg, Møllerløkken og Eftedal. Norske dykke- og behandlingstabeller 4. utgave. ISBN 978-82-690699-1-4 (kjøpes på høgskolen)

Loggbok for yrkesdykkere, Designtrykk Namsos

Kompendier utlevert på Dykkerutdanningen

Emneansvarlig

Trond Klimek