28 millioner kroner til HVL-forskere fra Forskningsrådet

HVL-forskerne Frode Fadnes Jacobsen og Vigdis Vangsnes er tildelt 28 millioner kroner fra Forskningsrådet. Midlene går til forskning på hvordan en kan unngå pasientoverføringer mellom sykehjem og akuttmottak og til hvordan lærerstudenter kan få trene enda mer på å være en utøvende lærer.

Forskningen på pasientoverføringer mellom sykehjem og akuttmottak er tildelt 16 millioner kroner og ledes av professor Frode Fadnes Jacobsen

Forskningen på hvordan grunnskolelærerstudenter i enda større grad kan få trene på å være en utøvende lærer er tildelt 12 millioner kroner og ledes av førsteamanuensis Vigdis Vangsnes

Lærerstudenter skal få øve mer på å være utøvende lærere

Førsteamanuensis Vigdis Vangsnes har deltatt i flere prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet, og nå er nok et stort prosjekt innvilget.

Vigdis Vangsnes_lars Smith.jpg

Gratulerer med tildelingen – hva føler du nå?

- Jeg er utrolig glad og takknemlig. Det er en god følelse og en føler at alt arbeidet en har lagt ned har vært verd det. Vi er en gruppe som har jobbet sammen om dette, så her har det vært et godt teamarbeid.

12 millioner kroner er mye penger. Hva skal midlene brukes til?

- Vi skal arbeide for å tette gapet mellom campus og praksisfelt og mellom teori og praksis.  Studentene skal i enda større grad få øve på å være den utøvende læreren også når de er på campus og ikke bare ute i praksisfeltet. Slik kan de bygge et hensiktsmessig faglig og metodisk repertoar for undervisning sammen med både elever og fagpersoner og lærere.

- Prosjektet handler også om at vi i større grad vil ha elever og lærere inn på campus. På den måten får studentene våre være enda mer i praksis.

Forskningsprosjektet svarer blant annet på noe av kritikken som har vært rettet mot grunnskolelærerutdanningen om at den er for praksisfjern.

- Vi vil forsøke å imøtekomme denne kritikken og se på hva som skal til for å få til en enda tettere forbindelse mellom campus og praksisfelt og mellom teori og praksis, sier Vangsnes.

Flere skoler deltar i forskningsprosjektet – vil utvikle nye undervisningsmodeller

Forskningsprosjektet har sitt utgangspunkt ved campus Stord og flere skoler på Stord og i Haugesund er tett koblet på prosjektet og har gitt innspill på hvilke områder de ønsker å utvikle seg på.

Demokratisk medborgerskap som bidrar til inkludering av alle elever vil være en sentral tematikk en skal jobbe med.

Prosjektet skal blant annet utvikle nye undervisningsmodeller for både lærerstudentene og for skoleverket, og her skal blant annet dybdeundervisning vektlegges. Dybdelæring er en side som er vektlagt i fagfornyelsen i grunnskolene. 

Skolene som deltar er Skåredalen skole i Haugesund og Nordbygda ungdomsskule og Tjødnalio skule på Stord.

- Prosjektet har framtredende internasjonale forskere med som vil følge prosjektet tett og vi vil også samarbeide om utvikling av undervisningsmodellene sammen med to britiske universitet; Universitetet i Limerick og Universitetet i Aberdeen, sier Vangsnes.

Hva kjennetegner pasientoverføringer mellom sykehjem og legevakt og akuttmottak?

Professors Frode F. Jacobsen, ved Senter for Omsorgsforskning Vest, har flere ganger fått innvilget tildelinger fra Forskningsrådet, og har nå fått innvilget et prosjekt på over 15 millioner kroner.

Gratulerer, hva skal dere forske på og finne ut av med disse midlene?

- Vårt hovedfokus er sårbare eldre og pasientoverføringer mellom sykehjem og akuttmottak eller legevakt. Vi vet at en slik overføring er en stor belastning både fysisk og psykisk for eldre, og kan forverre tilstanden deres. Det kan både handle om forverret demenstilstand, psykiske plager eller at en slik overføring medfører en generell svekkelse av fysisk funksjonsevne.

En bedre samhandling mellom sykehjem og akuttjenester  kan bidra til mer og bedre helsehjelp på sykehjemmene og til å begrense disse pasientoverføringene.

Prosjektet vil særlig utforske følgende forhold ved pasientoverføringene mellom sykehjem og legevakt og akuttmottak:

  1. Identifisere: Hvordan kan en unngå disse innleggelsene? Når kan vi unngå dem?
  2. Hva kjennetegner gode pasientoverføringer? Når sånne overføringer ikke er mulig å unngå eller kan unngå? 

Mange aktører invitert inn i forskningsprosjektet – ønsker å utvikle undervisningsmodul

Forskningsprosjektet vil involvere en rekke ulike aktører som har kompetanse på pasientoverføringer. Både ambulansepersonell, legevakt, akuttmottak og sykehjem vil delta i prosjektet. 

Et viktig produkt av prosjektet, ved siden av vitenskapelige funn, er å utvikle en undervisningsmodul som alle aktører: ambulanse, legevakt, akuttmottak og sykehjem både kan være med oss å utvikle og kan ha nytte av.  

En viktig samarbeidspartner i prosjektet er University of Manitoba i Canada. De har svært god kompetanse på samhandlingstematikk og på bruk av registerdata inn mot kommunehelsetjenestene og inn mot pasientforløp.

- Vi er veldig glade for å ha dem med på laget, og de har vært en viktig bidragsyter i denne søknaden, avslutter Frode F. Jacobsen.

Av norske akademiske samarbeidspartnere er Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM, NORCE) og NORCE samfunn med.