HVL og Corvus Energy inngår samarbeid i satsinga på hydrogen

Ein ny intensjonsavtale mellom Høgskulen på Vestlandet og Corvus Energi AS skal sikre samlokaliserte testfasilitetar og utveksling av kompetanse innan hydrogenteknologi.

Corvus Energy satsar stort på produksjon av hydrogen brenselceller og planlegg bygging av ein ny fabrikk i Bergensområdet. Det er i samband med dette at planar for samlokalisering av hydrogenlaboratorium mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Corvus Energi blir formalisert i ein ny avtale.

For HVL betyr dette tilgang til viktige fasilitetar som kan nyttast i utdanning og forsking.

Vil styrke utviklinga av viktig kompetanse

Dekan ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap Jens Kristian Fosse er svært glad for moglegheitene avtalen gir studentar og fagmiljø.

– Vi trur at eit tettare samarbeid med Corvus kan bli nyttig både for oss og verksemda. Studentane får komme tett på ei spennande verksemd i utvikling, og denne typen samarbeid er med å styrke arbeidslivsrelevansen i utdanningane våre. Det kan også bidra til å styrke den samla kapasiteten vår til å levere kunnskap på eit område som er viktig for heile næringa, kommenterer han.

Konserndirektør i Corvus Energi Geir Bjørkeli er også svært nøgd med å få avtalen på plass:

– For vår del er det ein stor fordel å kunne dra nytte av fagkunnskapen som Høgskulen på Vestlandet sit på. Vi treng å samarbeide for å bygge den framtidige kompetansen innan hydrogen som Vestlandet som region har behov for, kommenterer han.

Berekraft og grønt skifte

I tillegg til å dele på testfasilitetar inneber avtalen samarbeid knytt til studentoppgåver, forsking- og innovasjonsprosjekt, og utdanningssamarbeid.

Jens Kristian Fosse fortel at så og seie alle ingeniørstudentane ved HVL løyser oppgåver for regionalt næringsliv i sine bachelorprosjekt, og at mykje av kunnskapen som utviklast gjennom forskingsaktiviteten er av stor relevans. Å bidra i det grøne skiftet gjennom utdanning og forsking står dessutan sentralt i HVL sin strategi.

– Å utvikle fag og emner i tett partnarskap med næringslivet vi utdannar til, er viktig for HVL. Det er i tråd med vår ambisjon om å være «tett på» og bidra til regional utvikling, kommenterer han.  

Hydrogen er i vinden

Hydrogen er ein sentral energibærar når verda skal over frå fossile til fornybare energiløysingar. I juni presenterte regjeringa sitt veikart for hydrogen, og i Norge er satsinga på hydrogen i ferd med å skyte fart. 

Assisterande instituttleiar Velaug Myrseth Oltedal underviser og forskar på hydrogenteknologi ved Institutt for maskin- og marinfag ved HVL. Ho fortel at høgskulen jobbar med å bygge opp fagmiljøet innan hydrogen og meiner det er svært viktig at ein utdannings- og forskingsinstitusjon som HVL er på ballen:

– Hydrogen er eit felt som utviklar seg veldig raskt. Difor er det viktig at vi har god kontakt med næringslivet for å levere relevant og oppdatert undervisning og kompetanse, seier Oltedal.

HVL var blant dei første som etablerte eit reint hydrogenfag i ingeniørutdanningane i 2019. Det siste året har HVL også utvikla etter- og vidareutdanningskurs i hydrogenteknologi. Oltedal merkar at det er stor interesse blant ingeniørstudentane for å skrive oppgåver om temaet.

– Faktisk har vi så mange som vil skrive om hydrogen at vi må seie nei fordi vi ikkje har rettleiarar til alle, legg ho til.

Ho fortel at det så langt har vore forholdsvis liten tilgang på labfasilitetar for hydrogen i utdanningsinstitusjonane. Difor er ho ekstra glad for avtalen med Corvus som vil gje tilgang til meir avansert utstyr som kan brukast inn mot master- og forskingsarbeid.

– Det er no alle FoU-institusjonane må trå til om ein skal vere med på utviklinga. Vi må jobbe for å sette Vestlandet på kartet og styrke vår posisjon innan hydrogen, avsluttar ho.